۷۲ درصد جمعیت خفر و جهرم هر دو دز واکسن کرونا دریافت کرده اند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۷۲ درصد جمعیت خفر و جهرم هر دو دز واکسن کرونا دریافت کرده اند ۷۲ درصد جمعیت خفر و جهرم هر دو دز واکسن کرونا دریافت کرده اند Source link

Related posts

Leave a Comment