کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

220-discrimination

افتراق

واکنش به تفاوت ها.

221-disorganized

نابسامان

این اصطلاح به کودکی گفته می شود که رفتارهای متناقضی نسبت به دلبستگی با مراقبش نشان می دهد.

222-displacement

جابه جایی

)الف)نوعی سازوکار دفاعی است که با کمک آن،انگیزه ای که امکان ابراز مستقیمش وجود ندارد(نظیر انگیزه ی جنسی یا پرخاشگرانه)به شکل مقبول تری تظاهر می یابد.(ب)این اصل در حافظه ی کوتاه مدت است که وقتی تعداد خیلی زیادی مورد جدید به حافظه ی کوتاه مدت سپرده شود،موارد قبلی از آن خارج می شوند.

223-display rules

قواعد نمایش

قواعد هر فرهنگ درباره ی نوع هیجان هایی که باید افراد در موقعیت های معین بروز دهند و رفتار های متناسب(شامل حالت های چهره)بل هر هیجان.

224-dispositional attribution

اسناد خصلتی(درونی)

نسبت دادن اعمال به خصلت های درونی(نگرش ها،صفات،انگیزه ها)،که در مقابل عوامل موقعیتی قرار می گیرند.

225-dissociation

تجزیه(هشیاری)

در برخی شرایط برخی افکار و اعمال از بقیه ی حوزه ی هشیاری فرد جدا می شوند و در خارج از آگاهی وی به ایفای نقش می پردازند.

226-dissociative identity disorder

اختلال هویت تجزیه ای

وجود دو یا چند هویت و شخصیت جداگانه درون یک شخص واحد،که به تناوب کنترل رفتار او را به دست می گیرند،قبلا اختلال سخصیت چندگانه گفته میشد.

227-distress

احساس رنج

احساس اضطراب،افسردگی،یا سرآسیمگی یا تجربه هایی مثل بی خوابی،بی اشتهایی یا دردهای گنگ و واضح متعدد.

228-dizygotic

دوتخمکی

دوقلوهای دوتخمکی(غیر همسان)از دو سلول تخم جداگانه نشات گرفته و به لحاظ وراثتی،بیشتر از برادر-خواهرهای معمولی به یکدیگر شباهت ندارند.

229-dream analysis

تحلیل رویا

صحبت درباره ی محتوای رویاهای فرد و سپس تداعی آزاد درباره ی محتوای گفته شده.

230-dreaming

رویابینی

حالت تغییریافته ای از هشیاری است که در آن،خیال ها و انگاره های به یادآورده شده،موقتا با واقعیت بیرونی مخلوط و اشتباه می شوند.

231-drive theories

نظریه های مبتنی بر سائق

نظریه هایی درباره ی انگیزش که بر نقش عوامل بیرونی تاکید می کنند.

232-drug misuse

سوءمصرف مواد

عبارت است از مصرف مداوم ماده ای به رغم عواقب وخیم آن،اما بدون وجود نشانه های وابستگی(یعنی بدون هیچ علامتی از تحمل،ترک یا ولع).

233-drug dependence

وابستگی به مواد

الگویی از مصرف اجبارگونه ی دارو است که معمولا مشخصه های آن عبارتند از تحمل(نیتز به مصرف مقادیر هرچه بیشتر دارو برای رسیدن به اثر اولیه ی آن،ترک(واکنش های ناخوشایندی که بعد از قطع مصرف ماده پیدا می شوند)و مصرف اجبارگونه(مصرف ماده بیش از خواسته ی خود،ناتوانی در کنترل مصرف ماده،یا صرف زیاد وقت برای به دست آوردن ماده).

 

234-drug tolerance

تحمل مواد

کاهش میزان تاثیر دارو،درهنگامی که به طور مکرر مصرف می شود.

235-dynamic control theory

نظریه ی کنترل پویا

طبق این نظریه،به جای اینکه دستگاهی تغییرناپذیر از اوان کودکی وجود داشته باشد که به تعداد قلیلی صفت ابتدایی بصری حساس باشد،دستگاهی انعطاف پذیر وجود دارد که اعضای آن می توانند به سرعت پیکربندی خود را تغییر داده و در زمان های مختلف وطایف گوناگونی انجام دهند.

236-eardrum

پرده ی صماخ

غشایی است واقع در انتهای داخلی مجرای شنوایی و ابتدای گوش میانی.

237-easy temperament

مزاج آرام

به بچه ای گفته می شود که بشاش و بازیگوش است،الگوهای خواب و غذای منظمی دارد و به راحتی خود را با موقعیت های جدید انطباق می دهد.

238-eclectic approach

رویکرد التقاطی

رویکردی برای نگاه به موضوعات مطرح در روانشناسی که در برگیرنده ی دیدگاه های روانشناختی چندگانه است.

239-educational psychologist

روانشناس تربیتی

روانشناسی است که به تحقیق در زمینه ی کاربرد اصول روانشناسی در آموزش کودکان و بزرگسالان در مدارس علاقه مند است.

240-efferent nerves

عصب های وابران

عصب هایی که پیغام ها را از دستگاه عصبی مرکزی به بدن منتقل می کنند.

241-ego

خودسازه

بخشی از شخصیت که عامل مجری آن است.

242-egocentrism

خودمحوری

مرحله ای از رشد در نظریه ی پیاژه،که در آن مرحله،کودک از دیدگاه های دیگران بی خبر است و گمان می کند درک همه ی افراد دیگر از محیط،مشابه وی است.

243-elaboration

بسط یابی

فرایندی در حافظه است که طی آن فرد هرچه بیشتر راجع به موضوعی صحبت می کند راه های به خاطرآوردن آن را نزد خود افزایش می دهد.

244-elaboration liklihood model

مدل احتمال بسط یابی

براساس این مدل،اگر فردی در انتهای بالای پیوستار باشد-بخواهد و بتواند عمیقا فکر کند-متقاعدسازی از مسیر مرکزی صورت می گیرد،یعنی فرایندهای شناختی تحت سلطه ی تفکر کنترل شده و تلاشمند قرار می گیرند،اگر فردی در انتهای پایینی پیوستار باشد-به هر دلیلی نخواهد یا نتواند عمیقا فکر کند-متقاعدسازی مسیر محیطی را طی می کند،یعنی فرایندهای شناختی تحت سلده ی تفکر خودکار و بی تلاش قرار می گیرند.

245-electroconvulsive therapy(ECT)

الکترو شوک درمانی

در این روش،جریان برق ضعیفی را به مغز وارد می کنند تا تشنجی شبیه صرع در وی ایجاد شود.

246-emergent features

خصیصه های نوظهور

خصیصه هایی که پیدایش آنها منوط به ترکیب بندی خصیصه های دیگر است.

247-emotion

هیجان

حالت پیچیده ای است که در پاسخ به تجارب خاصی که بار عاطفی دارند به فرد دست می دهد.

248-emotion-focused coping

مدارای هیجان مدار

روش هایی برای تقلیل اضطراب یا فشار روانی است بدون آنکه مستقیما به خود موقعیت هیجان انگیز پرداخته شود؛سازوکارهای دفاعی شکلی از مدارای هیجان مدار هستند.

249-emotion regulation

تنظیم هیجان

به نحوه ی پاسخ افراد به هیجان هایشان گفته می شود.

250-emotional intelligence

هوش هیجانی

توانایی درک،ابراز،فهم،به کارگیری و اداره کردن هیجان ها.

251-encoding

رمزگردانی

ایجاد نوعی بازنمایی از یک رویداد برای حافظه.

252-encoding stage

مرحله ی رمزگردانی

در این مرحله،اطلاعات محیطی به یک مقوله ی معنادار ترجمه و ذخیره سازی می شوند.

253-engineering psychologist

روانشناس مهندسی

روانشناسی است که در مورد رابطه ی انسان با ماشین تخصص دارد،فی المثل می کوشد ماشین ها چنان طراحی شوند که خطای انسانی به حداقل برسد.

254-escape learning

یادگیری گریزی

فرایندی که از طریق آن،موجود زنده می آموزد به رویداد جاری و بیزارکننده پایان بخشد(مانند ترک کردن اتاقی که سروصدای آزارنده ای در آن وجود دارد).

255-event-related potentials(ERP)

توانش های مرتبط با رویداد

از فنون اندازه گیری فعالیت الکتریکی مغز از روی سطح خارجی جمجمه(با استفاده از نوارهای مغزی)،و در پاسخ به یک محرک یا قبل از ایجاد یک پاسخ حرکتی.

256-evocative interaction

تعامل برانگیزاننده

نوعی تعامل بین فرد و محیط که حاصل از تاثیر رفتار افراد مختلف در برانگیختن پاسخ های متفاوت از دیگران است.

257-evolutionary psychology

روانشناسی تکاملی

بخشی از روانشناسی پژوهشی است که به بررسی نحوه ی تکامل فرایندهای روانی طی انتخاب طبیعی می پردازد؛رفتارهایی بیشتر باقی می مانند که به بقای نوع کمک کنند یا احتمال تولیدمثل را در وی افزایش دهند.

258-excitation threshold

آستانه ی تحریک

اگر توانش الکتریکی از آستانه ی تحریک(که در مورد اکثر نورون ها،حدود۵۵ میلی ولت است)بالاتر رود،غشای سلولی موقتا ناپایدار شده،توانش عمل ایجاد می گردد.

259-excitatory

تحریکی

انتقال از طریق سیناپس در صورتی تحریکی است که به یون های دارای بار مثبت،اجازه ی ورود به نورون پس سیناپسی را بدهد؛این نوع دپولاریزه شدن سلول،احتمال ایجاد توانش عمل را افزایش می دهد.

260-excitatory conditioning

شرطی سازی تحریکی(برانگیخته)

توانایی محرک شرطی(CS)برای افزایش احتمال یا دامنه ی بروز یک رفتار معین.

261-excitatory connections

اتصال های تحریکی

اتصال هایی بین دو گروه در شبکه ی اتصال گرا که مثبت هستند:افزایش یا فعال شدن یکی منجر به افزایش دیگری می شود

262-exotic-becomes-erotic

هرچه عجیب تر،دل فریب تر

نظریه ای در باب عوامل تعیین کننده ی گرایش جنسی که دیدگاه های سرشت و تربیت را تلفیق می کند.

263-expectation

انتظار

باوری مبتنی بر تجربه های گذشته،مبنی بر اینکه رویدادی به وقوع خواهد پیوست.

264-experiment

آزمایش

قوی ترین آزمون برای یک فرضیه ی علت و معلولی است.محقق با کنترل دقیق شرایط و سنجش متغیرها،رابطه ی علی میان آنها را کشف می کند.

265-experimental group

گروه آزمایشی

در یک آزمایش،به گروهی از آزمودنی ها گفته می شود که برخوردی معین باآنها می شود که اثر آن برخورد،موضوع اصلی پژوهش است.

266-exploratory behavior

رفتار اکتشافی

تمایل(انسان)برای کشف مقوله های جدید و آموختن آنها.

267-explicit memory

حافظه ی آشکار

نوعی حافظه،که مبنای یادآوری آگاهانه مطالب مربوط به گذشته است.

268-exponent(of a power function)

توان(تابع توانی)

عدد ویژه ای است که در مورد تابع مربوط به هریک از سلول های حسی فرق می کند.

269-extinction

خاموش سازی

(الف)راهکاری تحقیقاتی به دنبال شرطی سازی کلاسیک یا عامل است که در آن محرک شرطی بدون تقویت معمول ارائه می شود.(ب)خاموشی:کم شدن پاسخ در نتیجه ی این راهکار است.

270-extracellular

تشنگی خارج سلولی

زمانی ایجاد می شود که آب بدن به دلیل ننوشیدن مایعات یا فعالیت شدید بدنی کم شود.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts