کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

1-abnormal

نابهنجار

غیرطبیعی و دور از بهنجار

2-absolute threshold

آستانه ی مطلق

حداقل شدت یک محرک که به طور پایایی بتوان آن را از فقدان مطلق محرک افتراق داد.

3-abstraction

انتزاع

از بین رفتن اطلاعات در حین انتقال از داده های خام فیزیکی به ادراک.

4-abstractions

انتزاع ها

ویژگی هایی که مشخصه ی مجموعه ای از موارد است نه اینکه فقط یک مورد را مشخص کند.

5-accommodation

1-تطابق

2-برونی سازی(انطباق)

1-فرآیندی ست که طی آن عدسی چشم،کانون خود را تغییر می دهد.

2-در نظریه ی رشد شناختی پیاژه،فرایندی ست که طی آن،کودک،طرحواره ای را که از پیش داشته چنان تعدیل می کند که شی یا واقعه ی تازه ای را هم شامل می شود.

6-action potential

توانش عمل

تکانه ی عصبی-شیمیایی است که از دندریت ها به سوی انتهای آکسون منتقل می شود.

7-activation model

الگوی فعال سازی

طرح پیشنهادی در مورد حافظه است که طبق آن بازیابی(retrieval)یک خاطره بستگی به آن دارد که آن خاطره فعال شود و به یک حد بحرانی(critical level)برسد.

8-actualizing tendency

گرایش به خود شکوفایی

تمایل یک جاندار به تحقق یا شکوفایی تمامی قابلیت های خود.

9-adaptive

انطباقی

رفتار انطباقی،برای بقا دارای ارزش است.

10-addiction

اعتیاد

الگوی رفتاری مصرف مواد که اجبارگونه و ویرانگر است.

11-adolescence

نوجوانی

دوره ی گذار از کودکی به بزرگسالی

12-adolescence growth spurt

جهش رشد دوران نوجوانی

دوره ای از رشد سریع جسمانی که با آغاز بلوغ همراه است.

13-affect

حالت عاطفی

هیجان ها و احساسات.

14-affective neuroscience

عصب پژوهی عاطفی

بررسی چگونگی انجام دهی پدیده های هیجانی در مغز

15-afferent nerves

عصب های آوران

عصب هایی که پیغام ها را از بدن به دستگاه عصبی مرکزی حمل می کنند.

16-agency

عاملیت

احساس مهارت،تسلط و توانایی برای اقدام کردن.

17-aggression

پرخاشگری

رفتاری که به قصد صدمه زدن(جسمی یا کلامی)به دیگری یا تخریب اموال انجام گیرد.

18-agnosia

ادراک پریشی(نشناسی)

اصطلاح کلی برای نقص یا اختلال های تشخیص یا بازشناسی

19-agonist

هم کنش

دارویی که اتصال آن به گیرنده ها و فعال سازی آنها،دقیقا همانند داروی دیگر باشد.

20-agoraphobia

بازارهراسی

ترس از بودن در مکان هایی که ممکن است فرد در آنجا گیر بیفتد یا نتواند در شرایط اضطراری از دیگران کمک بگیرد.

21-alliesthesia

دگرمزگی

نوعی تعامل بین نظریه های انگیزش مبتنی بر مشوق و سائق،به این معنا که هر محرک خارجی که مشکل درونی را اصلاح کند به عنوان محرکی لذت بخش تجربه میشود.

22-all-or-none law

قانون همه یا هیچ

این اصل که هر نورون،توانش عمل خود را یا با تمام قدرت منتشر می سازد و یا اصلا آن را منتشر نمی کند.

23-altered states of consciousness

حالت های تغییرشکل یافته ی هشیاری

تغییر در الگوی عادی عملکرد مغزی و رسیدن به حالتی که برای فردی که این تغییر را احساس می کند،متفاوت به نظر می رسد.

24-alternative form reliability

پایایی بدیل ها

وجود همخوانی بین دو یا چند گونه از یک آزمون هنگام ارائه به فردی واحد.

25-American College Test

(ACT)

آزمون ورودی دانشگاه های امریکا

نمونه ای از آزمون های گروهی سنجش توانایی عمومی ست.

26-American Law Institue Rule

قانون موسسه ی حقوقی امریکا

“اگر فردی در نتیجه ی بیماری یا نقص روانی در هنگام انجام یک عمل کیفری،قابلیت درک غلط بودن رفتار خود یا هماهنگ کردن آن با قانون را به طور قابل ملاحظه ای از دست بدهد،مسئول اعمال کیفری خود نخواهد بود.”

27-amnesia

نسیان(یادزدودگی)

فقدان نسبی حافظه

28-amphetamines

آمفتامین ها

مواد محرک دستگاه عصبی مرکزی هستند که موحب بی قراری،تحریک پذیری،اضطراب و تند شدن ضربان قلب می شوند.سولفات دکسدرین(شادی “speed”)و(مت آمفتامین”meth”)دو نوع آمفتامین هستند.

29-amplitude(of a tone)

دامنه

اختلاف فشار بین اوج و حضیض.

30-amygdala

بادامه

ساختمان مغزی که در زیر قشرمخ قرار گرفته و در تحکیم خاطرات هیجانی نقش دارد.

31-anal stage

مرحله ی مقعدی

مرحله ی دوم رشد روانی -جنسی پس از مرحله ی دهانی در نظریه روانکاوی فروید است.در این مرحله،منابع ارضا و تعارض عمدتا از طریق دفع یا نگهداری مدفوع موثر واقع می شوند.

32-analytic thought

تفکر تحلیلی

سمت گیری به اشیاء فارغ از بافتار آنها،که با استفاده ی فراوان از مقوله بندی ها و منطق صوری و پرهیز از تناقض ها همراه است.

33-Anderson’s theory of intelligence

نظریه ی هوش اندرسون

طبق این نظریه،تفاوت در هوش ناشی از تفاوت در “سازوکارهای پردازش پایه ای”است که عمل تفکر و در نتیجه کسب دانش را امکان پذیر می کنند.سرعت پردازش پایه ای در افراد مختلف فرق می کند.

34-androgenization

آندروژنی شدن

تاثیر آندروژن بر کالبدشناسی و رشد مغز

35-anhedonia

احساس عدم لذت

فقدان توانایی لذت بردن،حتی در پاسخ به شادی بخش ترین مضمون ها.

36-anomic aphasic

زبان پریشی نامی

بیمارانی که عمدتا در یادآوری و بازشناسی واژه ها مشکل دارند.(در نتیجه ی نوعی آسیب مغزی)

37-anorexia nervosa

بی اشتهایی عصبی

ایجاد عمدی کاهش وزن دست کم به میزان 15% حداقل وزن طبیعی فرد.

38-antagonist

هم ستیز

دارویی که به گیرنده ها متصل می شود اما به شیوه ای که آنها را فعال نمی کند؛مسدود شدن گیرنده ها مانع از دستیابی داروهای دیگر به آنها می شود.

39-anterior system(for attention)

دستگاه قدامی( برای توجه)

زمان و نحوه ی گزینش ادراکی یک شیء(موقعیت فضایی،شکل،رنگ)برای توجه را کنترل می کند.همچنین ر.ک به دستگاه خلفی(برای توجه).

40-antidepressant drugs

داروهای ضدافسردگی

داروهایی هستند که برای بالابردن خلق افراد افسرده به کار می روند و احتمالا این کار را با افزایش دسترسی عصب رسانه های نوراپی نفرین و یا سروتونین انجام می دهند.نمونه هایش ایمی پرامین(توفرانیل)،ایزوکربوکسازید(مارپلان) و فلوئوکستین(پروزاک)می باشند.

41-antisocial personality

شخصیت ضد اجتماعی

نوعی اختلال شخصیت که مشخصه ی آن،تکانشگری،ناتوانی از تن دادن به رسوم و قوانین جامعه،و فقدان اضطراب یا احساس گناه از بابت رفتار خود می باشد.(مترادف:شخصیت جامعه ستیز[sociopathic]،شخصیت دژخو[psychopathic]).

42-antisocial personality disorder

اختلال شخصیت ضداجتماعی

اختلالی که ویژگی های بارز آن فقدان پاسخدهی هیجانی طبیعی-به ویژه فقدان شرم،گناه و ترس-و نیز نقص در همدلی برای احساس های دیگران است.

43-anxiety

اضطراب

حالت تشویش،تنش و نگرانی است.از نظر برخی نظریه پردازان با ترس(fear)مترادف است،درحالی که دیگران معتقدند در اضطراب،ماهیت ابژه ی(عینیت)(مثلا خطر یا ممنوعیتی مبهم)نامعین تر از ابژه ی ترس(مثلا حیوان درنده)است.

44-anxiety disorders

اختلال های اضطرابی

گروهی از اختلالات روانی اند که مشخصه ی آنها اضطرابی شدید یا انجام رفتاری غیرتطابقی برای رفع اضطراب است.این دسته شامل اختلال اضطرابی فراگیر،اختلال هول،اختلال هراس،و اختلال وسواسی- اجباری می باشد.در DSM-IV و ICD طبقه ی عمده ای با این نام وجود دارد که اکثر اختلالاتی را که سابقا روان نژندی(نو روز)خوانده می شدند در برمیگیرد.

45-aphasia

زبان پریشی

اختلال زبان در اثر آسیب دیدگی مغز.

46-apnea

وقفه ی تنفسی

قطع تنفس در هنگامی که فرد خواب است.

47-arousal

برانگیختگی

از نظر تنکردشناختی،به سطح هشیاری یک موجود اطلاق می گردد.از نظر روانشناختی،تنشی ست که می تواند با سطوح مختلف برانگیختگی همراه باشد،از آرامش گرفته تا اضطراب.

48-asexuality

حالت غیرجنسی

فقدان کامل جاذبه ی جنسی.

49-Asperger’s syndrome

نشانگان آسپرگر

نوعی اختلال رشدی فراگیر که وجه مشخصه ی آن وجود اختلال هایی در فعالیت ها و مهارت های اجتماعی ست؛شبیه اوتیسم(درخودماندگی)بوده ولی اختلال در مهارت های شناختی یا کلامی را شامل نمی شود.

50-assimilation

جذب(درونی سازی)

در نظریه ی رشد شناختی”پیاژه”فرایندی ست که طی آن،کودک،شی یا واقعه ی تازه ای را مشمول طرحواره ای می سازد که از پیش داشته است.

51-associationist psychology

روانشناسی تداعی گرا

دیدگاهی که معتقد است ذهن انباشته از مفاهیم و نظراتی است که از طریق حواس وارد آن می شوند و سپس مطابق اصولی همچون مشابهت و تضاد باهم ارتباط و تداعی پیدا می کنند.

52-associative agnosia

ادراک پریشی(نشناسی)ارتباطی

نشانگانی که در آن،برخی بیماران نمی توانند اشیایی که به صورت دیداری به آنها ارائه می شود را شناسایی کنند.

53-associative learning

یادگیری ارتباطی

یادگیدی این نکته است که ملازمت ها(یا روابط)خاصی میان وقایع وجود دارد؛یادکیری این نکته است که واقعه ای قرین واقعه ی دیگری ست.

54-ataque de nervios

حمله ی عصبی

اختلالی که با لرزش،احساس نداستن کنترل،فریادهای ناگهانی،جیغ کشیدن غیرقابل کنترل،پرخاش کلامی و جسمی و گاه حملات تشنج مانند،غش کردن و اداهای خودکشی همراه است.

55-Atkinson-Shiffrin Theory(of memory)

نظریه ی اتکینسون-شیفرین( در حافظه)

اساس تمایز بین حافظه های مختلف بسته به فواصل زمانی متفاوت است.

56-attachment

دلبستگی

گرایش نوزاد به برقراری ارتباطی نزدیک و صمیمانه با برخی افراد و احساس امنیت بیشتر در حضور آنهاست.

57-attention

توجه

توانایی گزینش برخی اطلاعات برای بررسی بیشتر و نادیده گرفتن بقیه اطلاعات.

58-attitude bolstering

حمایت نگرشی

ایجاد افکاری برای حمایت از نگرش اولیه فرد در مواجهه با تلاش های متقاعدسازی بدون رد کردن مستقیم استدلال های ارائه شده در پیغام موردنظر.

59-attitudes

نگرش ها

مطلوب یا نامطلوب ارزیابی کردن و واکنش به اشیاء،مردم،موقعیت ها یا سایرجنبه های جهان.

60-attribution

اسناد

فرآیندی است که طبق آن می کوشیم رفتار دیگران را توضیح دهیم.در نظریه ی اسناد به قواعدی توجه می شود که افراد برای فهم علل رفتاری که می بینند،به کار می برند.

61-attributional style

سبک اسنادی

روش مشخصه ی هر فرد در ارائه توضیحات علیتی(ارائه ی اسناد ها)در مورد وقایع مهم زندگی است.

62-atypical antipsychotics

ضدروان پریشی های نامتعارف

داروهایی که موجب تخفیف علائم روان گسیختگی می شوند بی آنکه عوارض جانبی زیادی داشته باشند.

63-auditory system

دستگاه شنوایی

گوش ها،بخش هایی از مغز،و مسیرهای گوناگون عصبی که این ها را مرتبط می کند.

64-augmented network

شبکه ی تقویت شده

شبکه ای که علاوه بر اتصالات تحریکی،اتصالات مهاری هم دارد.

65-autism

درخودماندگی

اختلال روانی است که تخستین شواهدش در اوایل کودکی ظاهر می شود و به این صورت است که کودک نقایص چشمگیری در برقرار کردن ارتباط،ایجاد تعامل اجتماعی،و فعالیت های مربوط به برقراری پیوند و بازی دارد و از او رفتارهایی قالبی و تکراری و نیز خودزنی سر میزند.

66-automaticity

خودآیندی(خودکاری)

خوگیری پاسخ هایی که نخست به تمرکز نیاز داشتند.

67-autonomic nervous system

دستگاه عصبی خودکار

بخشی از دیتگاه عصبی محیطی است که فعالیت عضلات صاف اعم از عضوی و غده ای را تنظیم می کند.خود بر دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است.

68-autonomic system

دستگاه خودکار

با غده ها و اعضای درونی ارتباط برقرار می کند.

69-autonomy

خودگردانی

به استقلال کودک از مراقبان گفته می شود.

70-availability heuristic

کشافه ی در دسترس بودن

این مفروضه که دانشی که راحت تر در دسترس است(مثلا به این دلیل که راحت تر می تواند فراخوانی شود)،در حقیقت با احتمال وقوع بیشتری همراه است.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts