کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج

 

571-personality psychologist

روانشناس شخصیت

روانشناسی است که به طبقه بندی افراد و مطالعه ی تفاوت های آنها علاقه مند است.این تخصص،برخی مشترکات با روانشناسی رشد و روانشناسی اجتماعی دارد.

572-person-enviroment relationship

رابطه ی شخص-محیط

به موقعیت عینی گفته می شود که شخص خود را درگیر در آن تلقی می کند.

573-perspective(as a depth cue)

(یکی از سرنخ های ادراک فاصله است)هرگاه در تصویری فاصله ی دو خط موازی دم به دم کمتر شود،به نظر میرسد که در دوردست به هم می رسند.

574-pervasive developmental disorders

اختلال های رشدی فراگیر

اختلال هایی که وجه مشخصه ی آنها،ضعف شدید و پایدار در چندین عرصه ی مختلف رشد می باشد.

575-phallic stage

مرحله ی احلیلی

سومین مرحله ی رشد روانی-جنسی در نظریه ی روانکاوی”فروید”است که در آن ارضا با تحریک اندام های جنسی حاصل می شود و فرد به والد جنسی مخالف خود تمایل جنسی دارد.

576-phasic pain

درد خنجری

نوعی درد شدید است که بلافاصله پس از وقوع جراحت عارض می شود؛شدتش معمولا نخست به مدت کوتاهی به سرعت افزایش و سپس کاهش می یابد.

577-phenothiazines

فنوتیازین ها

گروهی از داروهای ضد روانپریشی اند که با دور کردن عصب-رسانه ی دوپامین از دسترس گیرنده هایش،علایم روان گسیختگی(اسکیزوفرنی)را تخفیف می دهند.کلرپرومازین و فلوفنازین دو نمونه از آنها هستند.

578-pheromones

فرمانه ها

مواد شیمیایی هاصی هستند که خیلی از حیوانات ترشح می کنند و با انتشار در هوا باعث جلب سایر اعضای همان گونه می شوند.

579-phobia

هراس

ترس شدید از محرک یا موقعیتی است که برای اغلب مردم چندان خطرناک به نظر نمیرسد.

580-phoneme

واج

کوچکترین واحد صوتی زبان که کلام را به بخش هایی متمایز تقسیم می کند.

581-phonological loop

حلقه ی واج شناختی

بخشی از حافظه ی فعال که در آن،تکرار شنیداری انجام می گیرد.

582-photon

فوتون

کوچکترین واحد انرژی نوری است.

583-physical description(of an object)

توصیف فیزیکی

توصیف فیزیکی یک شیء شامل برشمردن فهرست تمام اطلاعات لازم برای بازنمایی آن شیء است.

584-physiology

تنکردشناسی

به مطالعه ی کارکردهای موجود زنده(سازواره)و اجزای آن گفته می شود.

585-pitch

ارتفاع صورت

جنبه ای از احساس صوت شنیده شده که با بسامد آن ارتباط دارد.

586-place theory of pitch perception

نظریه مکانی ادراک ارتفاع صوت

نظریه ای است درباره ی شنوایی که ارتفاع صوت را به مکان فعال شدن روی غشای پایه ی بخش حلزونی ارتباط می دهد.

587-pluralistic ignorance

غفلت دسته جمعی

پدیده ای در گروه ها که موجب می شود که هریک از افراد گروه دیگران را گمراه کرده به طوری که موقعیتی مبهم را غیراضطراری تصور کنند.

588-polarized

قطبی

اگر توانش الکتریکی دو طرف غشای سلولی نورون به گونه ای باشد که بار منفی درون نورون،بیشتر از بیرون نورون باشد،نورون در حالت قطبی قرار دارد.

589-polygenic

چند ژنی

صفاتی که از ترکیب ژن های پرشماری حاصل می شوند،چند ژنی نامیده می شوند.

590-pons

پل مغزی

یکی از ساختمان های مغزی که در بالای بصل النخاع قرار داشته و نقش مهمی در کنترل توجه و زمان بندی خواب بر عهده دارد

591-positive hallucinations

توهمات مثبت

به حالتی می گویند که فرد در حالت خوابواره،اشیایی را میبیند یا صداهایی را می شنود که در واقع وجود ندارند.

592-positive psychology

روانشناسی مثبت نگر

مطالعه ی علمی اینکه چگونه تجارب،هیجان ها و صفات شخصیتی مثبت،به رشد و اعتلای انسان کمک می کنند.

593-positive punishment

تنبیه مثبت

کاهش دادن بسامد پاسخ،با ارائه ی یک محرک ناخوشایند یا بیزار کننده،پس از پاسخ.

594-positive reinforcement

تقویت مثبت

تقویت شدن پاسخ بر اثر مواجهه با محرکی مثبت.

595-positive correlation

همبستگی مثبت

وقتی که مقادیر دو متغیر باهم افزایش یا باهم کاهش می یابند.

596-positron emission tomography(PET)

برش نگاری با گسیل پوزیترون

یک روش پیمایش مبتنی بر رایانه است که با استفاده از یک ماده ی ردیاب رادیواکتیو مخلوط با گلوکز،فعالیت مغز را اندازه گیری می کند

597-postconventional level of moral development

سطح پساقراردادی رشد اخلاقی

در این سطح از رشد اخلاقی،کودکان اعمال خود خود را بر اساس اصول اخلاقی برین ارزیابی می کنند.

598-posterior system(for attention)

دستگاه خلفی توجه

بخشی از مغز که خصوصیات ادراکی یک شیء مثل محل فضایی،شکل، و رنگ آن را بازنمایی می کند و مسئول انتخاب یک شیء از میان تعداد زیادی اشیا می باشد که این کار را برمبنای خصوصیات مرتبط با شیء انجام می دهد.

599-post-event information

اطلاعات پس از رویداد

آن دسته از اطلاعات مربوط به یک رویداد که پس از پایان آن رویداد به دست آمده و می توان آنها را به حافظه(خاطره)افزود.

600-post-event memory construction

بازسازی خاطره پس از رویداد

در جریان تشکیل یک خاطره ممکن است اطلاعات جدیدی را تحت تاثیر دیگران به آن اضافه کنیم.

601-posthypnotic amnesia

نسیان پساخوابواره ای

شکل ویژه ای از تلقین پساخوابواره ای است که در آن،فردی که مورد خوابواره واقع شده آن چه را در طول خوابواره اتفاق افتاده از یاد میبرد تا آن که پیام به یادآوردنش ارائه شود.

602-posthypnotic response

پاسخ پساخوابواره ای

افرادی که از خوابواره بیدار می شوند ممکن است به علامت از پیش مقررشده ای که از جانب خوابواره پر فرستاده می شود،با انجام یک حرکت پاسخ دهند.

603-post-traumatic stress disorder

اختلال فشار روانی آسیب زاد

یکی از اختلال های اضطرابی است که در آن واقعه ی فشار آوری که در طیف اتفاقات معمول انسان نمی گنجد-نظیر جنگ نظامی یا یکی از بلایای طبیعی-موجب می شود که فرد پس از مواجهه با آن دچار علایمی از قبیل احساس وقوع مجدد آسیب و اجتناب از محرک های مرتبط با آن،احساس غریبگی،تمایل به زود از جا پریدن،کابوس،رویاهای ثابتی که عود می کنند،و به هم خوردن خوتب می شود.

604-power function

تابع توانی

رابطه ی میان Y و F که به صورت Y=Fr است.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir      

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

 

دسته‌بندی نشده

Related posts