کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

, بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

455-means-ends analysis

تحلیل وسیله-هدف

راهبردی در مسئله گشایی است به این صورت که فرد وضعیت فعلی خود را با وضعیت مطلوبش مقایسه می کند و به این ترتیب مهم ترین تفاوت این دو را می یابد؛سپس حذف این تفاوت را مهم ترین هدف فرعی خود قرار می دهد.

456-measurement

اندازه گیری

نظامی برای تعیین عدد برای مقدار کمی متغیرها.

457-meditation

مراقبه

رسیدن به حالت تغییریافته ی هشیاری با انجام آیین ها و تمرین های خاص.

458-medulla

بصل النخاع

تحتانی ترین قسمت ساقه ی مغز و در واقع قسمت حجیم شده ای است در طناب نخاعی،آن جا که وارد جمجمه می شود؛در بصل النخاع است که راه های عصبی عمده تقاطع حاصل می کنند و در نتیجه نیمکره ی چپ،نظارت بر طرف راست بدن و نیمکره ی راست نظارت بر طرف چپ بدن را به عهده می گیرد.

459-melatonin

ملاتونین

هورمونی است که موجب خواب می شود.

460-memory illusion

خطای ادراک حافظه

خاطراتی از رویدادهایی که هرگز رخ نداده اند

نوقاعدگی

نخستین دوره ی قاعدگی.

462-mental imagery

تصویرسازی ذهنی

بازنمایی های ذهنی که تصویرمانند هستند،اما نه با وضوح تجسم عکس وار(eidetic).

463-mental model

الگوی ذهنی

بازنمایی ذهنی و غیرانتزاعی موقعیت مسئله است که ممکن است در حل آن مسئله به کار بیاید.

464-mental rotation

چرخش ذهنی

توانایی چرخش تصویر ذهنی اشیا در ذهن،که همانتد چرخاندن اشیای واقعی است.

465-mental set

مجموعه ی ذهنی

تمایل به سازماندهی معلومات به شیوه ای خاص.

466-mere exposure effect

اثر مواجهه ی صرف

این یافته که فقط صرف آشنایی موجب عمیق شدن دوستی می شود.

467-meta-analysis

فراتحلیل

شکلی از مرور منابع که طی آن مولفان با استفاده از فنون آماری به ترکیب مطالعات انجام شده در گذشته و استخراج نتایج از دل آنها می پردازند.

468-metacognition

فراشناخت

فکرکردن راجع به فکر.

469-metamer

فراپار

یک جفت نور منطبق بر هم،یعنی دو نور با ترکیب فیزیکی متفاوت که شبیه هم به نظر برسند.

470-methadone

متادون

داروی هم کنشی که برای درمان افراد وابسته به هروئین استفاده می شود.

471-method of loci

روش مکانی

روشی کمکی است برای مرتب کردن خاطرات.موضوعات کلامی را به تصاویر ذهنی تبدیل می کنیم و سپس آنها را پشت سر هم در طول یک مسیر مشخص مثلا در طول یک مسیر خالی در خانه یا در مسیر پیاده روی از یک خیابان آشنا قرار می دهیم.

472-midbrain

مغز میانی

بخشی از مغز که تقریبا در قسمت میانی قرار دارد.

473-middel ear

گوش میانی

آن بخش از گوش است که امواج استخوانی را به کمک سه استخوانچه ی رابط(چکشی،سندانی و رکابی)از پرده ی صماخ به دریچه ی بیضوی گوش داخلی منتقل می کند.

474-minimal risk

حداقل خطر

این اصل که خطراتی که در حین پژوهش در انتظار فرد است،نباید از خطری که افراد در زندگی روزمره ی خود با آن مواجه می شوند بیشتر باشد

475-minimalist appraisal theories

نظریه های ارزیابی کمینه گرا

گروهی از نظریه های ارزیابی درباره ی هیجان ها که تعداد ابعاد ارزیابی را به حداقل شامل درون مایه های اصلی کاهش می دهند.

476-Minnesota Multiphasic Personality Inventory

پرسشنامه ی شخصیتی چندوجهی مینه سوتا

شکل مداد و کاغذی مصاحبه ی روانپزشکی است که شامل بیش از ۵۵۰ عبارت درباره ی نگرش ها،واکنش های هیجانی،علایم جسمی و روانی،و حالات روحی است.پاسخ آزمون ها به هر عبارت به یکی از این سه شکل است:”صحیح”،”غلط” یا”نمی دانم”.

477-minority influence

نفوذ اقلیت

اقلیت ها می توانند نظر اکثریت را به دیدگاه های خود نزدیک کنند،به شرط آنکه موضعی متحد داشته و زیدگاه های انعطاف ناپذیر،جزم اندیشانه یا خودخواهانه نداشته باشند.

478-misattribution of arousal

اسناد غلط برانگیختگی

برانگیختگی تنکردشناختی طولانی مدت ممکن است اشتباها به شرایط بعدی نسبت داده شده و واکنش های هیجانی ما به این شرط را شدت بخشد.

479-mnemonic system

نظام(سامانه)ی یادیار

راهبرد یا مجموعه راهبردهایی برای به خاطر سپردن مقوله ها به نحوی کارامد

480-model of the environment

مدل ذهنی محیط

بازنمود جهان در درون مغز که آگاهانه از آن برای ادراک،تصمیم گیری و رفتار خود استفاده می کنیم.

481-monoamine oxidase(MAO)

منوآمین اکسیداز

یکی از آندیم هایی است که مسئول تجزیه گروهی از عصب رسانه ها به نام آمین های زیستی(از جمله نوراپی نفرین،دوپامین و سروتونین)هستند؛اعتقاد بر این است که این آنزیم در تنظیم هیجان نقش مهمی دارد.داروهای مهارکننده ی اثر این آنزیم(MAO-lها)را در درمان افسردگی به کار می برند.

482-monoamine oxidase inhibitor(MAOI)

مهارکننده ی منوآمین اکسیداز

دسته ای از داروهاست که برای درمان افسردگی به کار می روند،این داروها عمل آنزیمی(به نام منوآمین اکسیداز)را که مسئول تجزیه ی عصب-رسانه های خاصی(مثل دوپامین،نوراپی نفرین و سروتونین)است،مهار می کند و از این طریق اثر این عصب-رسانه ها را طولانی تر می سازد.

483-monochromatism

تک رنگ بینی

کور رنگی کامل است به نحوی که حساسیت دستگاه بینایی به رنگ ازبین رفته است(آکروماتیک شده است).اختلال نادری است.

484-monozygotic

یک تخمکی

دوقلوهای یک تخمکی یا همسان،از یک سلول تخم لقاح یافته پدید آمده،دقیقا دارای ژن های یکسانی هستند.

485-mood disorders

اختلالات خلقی

اختلالات روانی هستند که مشخصه شان وجود آشفتگی هایی در خلق است.افسردگی،شیدایی(برآشفتگی شدید)،و اختلال های دو قطبی که در آنها فرد دچار هردو حالت بسیار شدید خلقی می شود،نمونه هایی از اختلالات خلقی اند.

486-moods

حالت های خلقی

وضعیت های عاطفی منتشر و فراگیر در فرد.

489-moral judgment

قضاوت اخلاقی

فهم کودکان از قواعد اخلاقی و مقررات اجتماعی.

490-morpheme

تکواژ(واژک)

کوچک ترین واحد زبان شناسی است که واجد معناست.

491-motivation

انگیزش

عاملی که به رفتار نیرو و جهت می دهد.

492-motor neuron

نورون حرکتی

نورونی که پیام های خروجی را از دستگاه عصبی مرکزی به غدد و عضلات منتقل می کند.

493-multivariate experiment

آزمایش چندمتغیره

نوعی آزمایش است که در آن به طور همزمان چندین متغیر مستقل را تغییر می دهند.

494-Munsell system

نظام مانسل

روشی است برای مشخص کردن سطوح رنگی به این صورت که به هر رنگ نام یکی از ده فام و نیز دو عدد می دهند،که یکی درجه ی اشباع آن را نشان می دهد و دیگری درخشندگی آن را.

495-myelin sheath

غلاف میلین

غلافی از سلول های گلیال که به دور آکسون پیچیده شده اند.

496-naive realism

واقع گرایی ساده لوحانه

گرایشی ست در افراد برای آنکه واقعیت های برخاسته و درون ذهنی خود را بیان صادقانه ای از جهان عینی تلقی کنند.

497-naltrexone

نالترکسون

دارویی هم ستیز است که عمل هرویین را خنثی می کند زیرا تمایلش به گیرنده های افیونی بیشتر از تمایل خود هرویین به آنهاست.

498-narcolepsy

خوابزدگی

حملات راجعه و مقاومت ناپذیر خواب آلودگی که ممکن است باعث شوند فرد در هرزمانی ناگهان به خواب رود.

499-narrative review

مرور روایتی

شیوه ای از مرور منابع که طی آن مولفان به توصیف کلامی مطالعات انجام شده در گذشته می پردازند و از میان شواهد روانشناختی موجود،یافته های پر قدرت را مطرح می کنند.

500-nature view

دیدگاه سرشت گرا

دیدگاهی است که می گوید انسان ها با مجموعه ای از دانش ها و با فهمی از واقعیت پا به جهان می گذارند.

501-nature-nurture debate

مجادله ی سرشت-تربیت

مسئله تعیین میزان اثری است که وراثت(سرشت)در مقایسه با پرورش در محیطی خاص(تربیت)بر توانایی های موجود بالغ می گذارد.

502-negative hallucinations

توهم های منفی

توهم هایی هستند که در حالت خوابواره ایجاد می شوند و طی آنها،فرد چیزی را که به طور طبیعی باید ادراک شود،ادراک نمی کند.

503-negative punishment

تنبیه منفی

کاهش دادن بسامد پاسخ با حذف محرک خوشایند پس از پاسخ.

504-negative reinforcement

تقویت منفی

تقویت شدن پاسخی بر اثر حذف محرکی ناراحت کننده است.

505-negative correlation

همبستگی منفی

به حالتی می گویند که اگر مقدار یک متغیر زیاد شود،مقدار دیگری کاهش می یابد.

506-nerve

عصب

رشته ای از آکسون های طویل است که به صدها یا هزاران نورون تعلق دارند.

507-nervous system

دستگاه عصبی

کل دستگاه بافت های عصبی.

508-neural plasticity

شکل پذیری عصبی

توانایی دستگاه عصبی برای تغییر در پاسخ به تجربه.

509-neural sensitization

حساسیت زایی عصبی

تغییرهای دائمی در مغز به دنبال اعتیاد به مواد،که در این حالت مواد یا محرک های مشابه موجب فعال شدن بیش از حد نورون های دوپامینی می شوند.

510-neuron

نورون (سلول عصبی)

یک سلول تخصصی که تکانه ها یا پیام های عصبی را به نورون های دیگر،غدد و عضلات منتقل می کند.

511-neurosis

روان نژندی

(جمع: neuroses)نوعی اختلال روانی که در آن فرد از مدارا(cope)با اضطراب ها و تعارض های خود عاجز می ماند و علائمی پیدا می کند که برایش رنج و عذاب ایجاد می کنند.نظیر وسواس،اجبار،هراس یا حملات اضطراب.در نظریه ی روانکاوی “فروید”،روان نژندی در نتیجه ی به کارگیری سازوکارهای دفاعی برای محدود ساختن اضطراب ناشی از تعارض های ناخودآگاه به وجود می آید.روان نژندی دیگر مدتی است که از شمار طبقات تشخیصی DSM-IV خارج شده است.

512-neurotic anxiety

اضطراب روان نژندانه

ترسی است که از خطر واقعی وارد بر فرد بیشتر باشد(نظیر صحنه هراسی [stage fright]).

513-neuroticism

روان نژندی گری

نامی است بر بعد ثبات-بی ثباتی هیجانی در نظریه ی تحلیل عاملی شخصیت که متعلق به “آیزنک”است.افراد بدخلق،مضطرب و ناسازگار در انتهای روان نژندی یا بی ثبات این طیف یا بعد شخصیت قرار می گیرند و افراد آرام و کاملا سازگار در انتهای دیگر آن.

514-neurotransmitter

عصب-رسانه

ماده ای شیمیایی که به داخل شکاف سیناپس آزاد شده و نورون بعدی را تحریک می کند.

515-neutral stimulus

محرک خنثا

در شرطی سازی سنتی،هر محرکی است که به طور طبیعی،پاسخ شرطی را برنیانگیزد.

516-nodes of Ranvier

گره های رانویه

وقفه های کوچکی در غلاف میلین.

517-noise

همهمه

هرچیزی در محیط است که به آنچه مشاهده گر باید تشخیص دهد ربطی ندارد.

518-non-associative learning

یادگیری غیر ارتباطی

یادگیری یک محرک منفرد.

519-non-REM sleep (or NREM sleep)

خواب non-REM

شامل ۴ مرحله ی دیگر خواب بجز خواب توام با حرکات سریع چشم (REM)است که در این مرحله،حرکات سریع چشم عملا وجود ندارند،سرعت تنفس و ضربان قلب به نحو چشم گیری کم می شوند،عضلات شل می شوند،و میزان متابولیسم مغز به ۲۵-۳۰% زمان بیداری می رسد.

520-normality

بهنجاری

درک صحیح واقعیت،توانایی اعمال نظارت ارادی بر رفتار،اعتماد به نفس و مقبولیت،توانایی برقرار کردن روابط پرعطوفت و مولد بودن.

521-normative social influence

نفوذ اجتماعی هنجارین(هنجار پسند)

در این نوع همنوایی،از هنجارهای اجتماعی گروه یا رفتارهای شاخص تبعیت می کنیم تا مورد علاقه و پذیرش قرار گیریم.

522-noun phrase

عبارت اسمی

عبارتی است که بر یک اسم متمرکز شده است و موضوع یا مبتدای گزاره ی اصلی را مشخص می کند.

523-nucleus

هسته

(جمع:nuclei)تجمعی از تنه های نورونی است که به صورت گروهی در مغز یا طناب نخاعی وجود دارند.

524-nurture view

دیدگاه تربیت گرا

این دیدگاه قایل به این است که دانش بشری از رهگذر تجربه و تعامل با جهان کسب می شود.

525-obese

چاق

دارای وزنی که ۳۰% یا بیشتر از حد مناسب به ساختار جسمی و قد باشد.

526-object permanence

بقای شیء

آگاهی کودک از این که اشیاءحتی اگر از دید او پنهان شوند باز هم وجود دارند.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts