کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج

387-inhibitory

مهاری

انتقال از طریق سیناپس در صورتی مهاری است که اجازه دهد یون های مثبت،نورون پس سیناپسی را ترک کنند یا یون های منفی،وارد آن شوند.این نوع هیپولاریزه شدن سلول،احتمال ایجاد توانش عمل را کاهش می دهد.

388-inhibitory conditioning

شرطی سازی مهاری

توانایی مخرک شرطی(cs)در کاهش احتمال یا شدت یک پاسخ رفتاری.

389-inhibitory connections

اتصال های مهاری

در یک الگوی اتصالگرا،به اتصال های منفی میان دو گره گفته می شود:فعال شدن یکی باعث کاهش فعالیت دیگری می شود.

390-insecurely attached

دلبستگی بدون احساس امنیت

در مورد بچه ای است که پس از مدتی دوری از مراقب خود،نسبت به برقراری پیوند مجدد،دو دلی یا مقاومت نشان می دهد.

391-insight

بینش،بصیرت

درک یک موقعیت،که به حل شدن یک مشکل منجر گردد(مقایسه شود با یادگیری آزمون و خطا).

392-insomnia

بیخوابی

راضی نبودن از مقدار یا کیفیت خواب خود.

393-institutional norms

هنجارهای سازمانی

شبیه هنجارهای اجتماعی هستند،یعنی شامل یکسری قواعد آشکار و نهان درباره ی باورها و رفتارهای مقبول هستند،با این تفاوت که این هنجارها باید به طور یکسان در تمامی سازمان ها یا موسسات مشابه رعایت شوند.

394-instrumental conditioning

شرطی سازی ابزاری

در این نوع یادگیری،برخی پاسخ ها به این دلیل یادگرفته می شوند که بر محیط اعمال شده یا اثر می گذارند.

395-intellectualization

ذهنی سازی

سازوکاری دفاعی است که فرد به کمک آن می کوشد از موقعیتی که به لحاظ هیجانی خطرناک است بگسلد،به این صورت که برخوردی انتزاعی و ذهنی با آن میکند.

396-intelligence

هوش

(الف)چیزی است که آزمون های معیارمند(استاندارد)هوش می سنجند.(ب)قدرت آموختن از تجارب،اندیشیدن در مسائل انتزاعی،و تاثیر نهادن بر محیط خویش است.

397-intelligence quotient( IQ)

بهره ی هوشی(هوشبهر)

نسبت سن عقلی به سن تقویمی است

398-intensity

شدت

میزان قدرتمند بودن یک محرک خاص

399-interference

تداخل

عاملی است که ممکن است یادآوری از حافظه ی درازمدت را مختل کند.این عامل زمانی تظاهر می کند که چندین قلم مختلف را به یک سرنخ بازیابی ارتباط داده باشیم؛در این صورت زمانی که بخواهیم یکی از این اقلام را به یادآوریم،یادآوری غیرعمد و ناخواسته ی دیگری ممکن است مانع از آن شود.

400-interjudge reliability

پایایی میان داوران

وجود هماهنگی بین دو یا چند مشاهده گر است به هنگام ارزیابی یا برآورد یک رفتار(مثلا در برآورد پرخاشگری کودکان دوره ی آمادگی)،به آن توافق ارزیابان(interrater agreement) هم می گویند.

401-interal conflicts

تعارض های درونی

مسائل حل نشده ای که ممکن است خودآگاه یا ناخودآگاه باشند.

402-internal consistency

همخوانی درونی

نوعی پایایی آزمون و مشخصا همگون بودن دسته ای از سوال ها در آزمون است،به طوری که همگی متغیر واحدی را بسنجند.

403-International Classification of Diseases

طبقه بندی بین المللی بیماری ها

نظام یا سامانه ای برای طبقه بندی بیماری های روانی.

404-interneuron

بین نورونی

نورونی که نورون های حسی و حرکتی را به یکدیگر متصل می سازد.

405-interpersonal therapy

درمان بین فردی

از شیوه های جدید درمان های روان پویشی است که ساختار یافته تر و کوتاه مدت تر از روان کاوی سنتی است.

406-interposition(as a depth cue)

همپوشانی(به عنوان سرنخ فاصله)

اگر شیئی طوری قرار گرفته باشد که جلوی دیدن شیئی دیگر را بگیرد،ببیننده آن را نزدیکتر می پندارد.

407-interrater agreement

توافق ارزیابان

ر.ک پایایی میان داوران.

408-interval schedules

برنامه های فاصله ای

تقویت در این برنامه ها صرفا زمانی داده می شود که فواصل زمانی معینی طی شود.

409-intimacy

صمیمیت

مولفه ای است هیجانی از عشق و عبارت است از داشتن احساس های نزدیک و مشترک.

410-intracellular thirst

تشنگی داخل سلولی

تظاهر تنکرد شناختی نیاز به آب است که بر اثر پدیده ی رانداب(اسمز)ایجاد می شود.رانداب یعنی وقتی آب در جایی زیاد باشد،به جایی می رود که کم باشد.

411-intrinsic motivation

انگیزش درون زاد

انگیزش ناشی از عوامل درونی،مانند احساس رضایت،افتخار و شایستگی.

412-introspection

درون نگری

مشاهده و ثبت ماهیت ادراک ها،اندیشه ها و احساس های خود.

413-introversion-extroversion

درونگرایی-برونگرایی

بعدی از شخصیت است که نخستین بار”کارل گوستاو یونگ”شناسایی کرده بود و به میزان یمت گیری اساسی فرد به درون خویش یا به جهان بیرون اطلاق می شود.در انتهلی طیف درونگرایی،افرادی خجالتی وجود دارند که تمایل دارند سر در لاک خود فروببرند؛و در انتهای طیف برونگرایی نیز افرادی معاشرتی هستند که ترجیح می دهند در کنار دیگران به سر ببرند.

414-inversion effect

اثر وارونگی

دشواری نسبی در شناسایی چهره های وارونه،در مقایسه با سایر محرک های بصری وارونه(مانند خودرو یا خانه).

415-ion

یون

مولکولی که دارای بار الکتریکی باشد.

416-ion channel

مجرای یونی

ملکول پروتئینی تخصص یافته ای است که به یون های خاصی اجازه ی ورود به داخل سلول یا خروج از آن را می دهد.باز و بسته شدن برخی در پاسخ به ملکول های عصب -رسانه ای متناسب با خودشان صورت نیگیرد،حال آنکه برخی دیگر در پاسخ به ولتاژ در دو طرف غشای سلول باز و بسته می شوند.این فرایند،قطبش زدایی سلول و شلیک تکانه های عصبی را تنظیم می کند.

417-ion pump

پمپ یونی

ستختمانی پروتئینی که با پمپ کردن یون ها به داخل یا به خارج سلول،به حفظ توزیع نابرابر آنها در دو طرف غشای سلولی کمک می کند.

418-James-Lange theory

نظریه ی “جیمز-لانگه”

نظریه ای سنتی درباره ی هیجان است که به نام دو محققی که مستقل از یکدیگر آن را مطرح کردند نامیده شده است.طبق این نظریه،محرک نخست موجب واکنش های جسمی می شود،سپس باخبر شدن از این واکنش هاست که احساس هیجان خاصی را ایجاد می کند.

419-just noticeable difference(jnd)

حداقل تفاوت محسوس

حداقل تفاوتی که باید در مقدار محرک باشد تا بتوان دو محرک را از هم افتراق داد.

420-knowlege

معلومات

براساس رویکردهای کسب معلومات در روانشناسی رشد،عبارت است از فهم کودک از نحوه ی سازمان بندی امور واقع در یک محدوده ی خاص.

زبان

یک نظام چند سطحی برای تبدیل فکر به کلام با استفاده از واحدهای واژه ای و جمله ای است.

422-latency period

دوره ی نهفتگی

در نظریه ی روانکاوی فروید به دوره ای در اواسط کودکی و حدودا از ۶ تا ۱۲ سالگی گفته می شود که هم تکانه های جنسی و هم تکانه های پرخاشگرانه اصطلاحا در حالت آرامش قرار دارن

423-latent learning

یادگیری نهفته

نوعی یادگیری که صورت پذیرفته است،ولی خود را به صورت تغییر در رفتار ظاهر نمی سازد.

424-lateral hypothalamic syndrome

نشانگان هیپوتالاموسی جانبی

فقدان کامل حس گرسنگی که در اثر تخریب هیپوتالاموس جانبی ایجاد می شود.

425-law of effect

قانون اثر

این اصل است که اگر در پی هر رفتاری تقویت ارائه شود،آن رفتار ریشه دار تر میشود؛یعنی از میان تعداد بی شمار رفتار رفتار های محتمل،آن رفتاری تکرار خواهد شد که به دنبالش تقویت آمده باشد،و بقیه ی رفتارها خاموش می شوند.

426-learned helplessness

درماندگی آموخته شده

حالتی از بی احساسی یا درماندگی است که به طور آزمایشی با قرار دادن جاندار در معرض آسیبی(نظیر شوک،حرارت،یا سرما)که نمی تواند از آن بگریزد،ایجاد می شود.ناتوانی از گریختن یا اجتناب از یک موقعیت بیزارساز به ایجاد احساس درماندگی ای خواهد انجامید که از آن پس به موقعیت های دیگر نیز تعمیم داده خواهد شد.

427-learned taste aversion

بیزاری چشایی آموخته شده

بیزاری از خوردن غذایی خاص ،در اثر تجربه ای که در آن،خوردن همان غذا با یک بیماری همراه بوده است.

428-learning

یادگیری

تغییری نسبتا پایدار در رفتار که بر اثر تمرین پیدا می شود.

429-libido

زیست مایه

(واژه ای لاتینی به معنای شهوت است).در نظریه ی روانکاوی فروید،به انرژی روانی نهاد گفته می شود.

430-liking

دوست داشتن(علاقه)

در مطالعه ی انگیزه،عبارت است لذت پس از مصرف پاداش ها؛و در مطالعه ی روابط بین فردی،عبارت است از دوستی و مراحل اولیه ی روابط صمیمانه تر.

431-limbic system

دستگاه کناره ای

مجموعه ای از چند ساختمان عصبی که روابط تنگاتنگی با هیپوتالاموس دارند و به نظر می رسد این دستگاه بر برخی رفتارهای غریزی تحت کنترل هیپوتالاموس و ساقه ی مغز،نظارت بیشتری اعمال می کند.

432-literature review

مرور منابع

تلخیص عالمانه ی پژوهش های موجود درباره ی موضوعی مشخص.

433-lithium

لیتیم

دارویی که برای درمان شیدایی به کار می رود.

434-lobes

قطعه های مخ

نواحی بزرگی از قشر مخ که کارکردهای گوناگونی دارند

435-localization

مکان یابی

تعیین محل قرارگیری اجسام در فضا.

436-lock-and-key action

عمل قفل و کلید

الگویی از انتقال سیناپسی که در آن،یک عصب-رسانه فقط برآن دسته از جایگاه های گیرنده اثر می گذارد که (همانند کلیدی در قفل)با آنها جفت شود.

437-long-term depression

افت دراز مدت

کاهش دیرپای انتقال سیناپسی در قشر مخچه.

438-long-term memory

حافظه ی بلندمدت

حافظه ی نیمه دائمی.

439-long-term potentiation

توان افزایی دراز مدت

پدیده ای است مریوط به مبانی عصبی یادگیری.نورونی که یکبار تحریک شده باشد،اگر دفعه ی بعد تحریک شود فعالیت بیشتری نشان خواهد داد.(این اثر لااقل تا یک ماه باقی می ماند).

440-long-term store

مخزن درازمدت

یک انبار بزرگ اطلاعات است که محل نگهداری تمام اطلاعاتی است که عموما می توانند در دسترس آگاهی ما قرار گیرند.

441-loosening of associations

سست شدن تداعی ها

زمانی رخ می دهد که اندیشه های فرد از موضوعی به موضوع دیگر چنان تغییر کند که به نظر نامربوط برد.

442-loudness

بلندی صدا

بعدی از شنوایی است که به شدت آن مربوط است و با دامنه ی امواج صوتی تشکیل دهنده ی محرک آن رابطه دارد.یعنی هرچه دامنه ی امواج صوتی بیشتر باشد،صدای بلندتری حاصل خواهد شد.

443-LSD

ال.اس.دی

ماده ی مخدری قوی که در مقادیر بسیار کم هم موجب توهم می شود.نیز ر.ک به توهم.

444-lucid dream

رویای زنده

رویایی است که وقایع در آن چنان طبیعی اند(فاقد خصوصیات غریب و غیر منطقی اکثر رویاهای دیگر)که رویابین خیال می کند بیدار و هشیار است.

445-magnetic resonance imaging(MRI)

تصویربرداری با تشدید امواج مغناطیسی

نوعی راهکار رایانه ای در پیمایش(scanning)است که با استفاده از میدان های مغناطیسی قوی و ضربان های رادیو بسامد،تصویری از یک برش عرضی مغز یا بدن درست می کند.دقت این راهکار از CTپیمایی بیشتر است.

446-maladaptive

غیرانطباقی،ناسازگار

دارای اثرات نامطلوب بر فرد یا جامعه.

447-malleus

استخوانچه ی چکشی

یکی از سه استخوانچه ی کوچک واقع در گوش میانی.

448-manic episode

دوره ی شیدایی

در اختلال دو قطبی،به دوره هایی گفته می شود که فرد،پرانرژی،پرشور و شوق و مملو از اعتاد به نفس است.وی دائما در حال صحبت است،و بدون نیاز به خواب از یک فعالیت به فعالیت دیگری می پرد و نقشه های بلندپروازانه و خودبزرگ بینانه ای طرح می کند و توجه چندانی به عملی بودن آنها ندارد.

449-marijuana

ماری جوانا

برگ های خشک شده ی گیاه شاهدانه است؛به نام های حشیش،”معجون”(pot)،یا علف(grass)نیز معروف است.حشیش در واقع عصاره ی این گیاه است و لذا از مارد جوانا معمولا قوی تر است.مصرف این مواد موجب قوی تر شدن حواس و حالت سرخوشی می شود.

450-marital therapy

زناشویی درمانی

نوعی روان درمانی است که بر هر دوطرف ازدواج انجام می شود،با این نیت که مشکلات موجود در روابط آنها را حل کنند(مترادف زوج درمانی).

 

 

451-maturation

رسش

مراحل پیاپی رشد و تغییرات که به شکل ذاتی و نسبتا فارغ از رویدادهای محیطی صورت می گیرد.

452-McGurk effect

اثر مک گورک

خطای ادراکی ناشی از تلفیق اطلاعات متناقض شنیداری و دیداری.

453-mean

میانگین

اصطلاح فنی برای معدل ریاضی است.

454-meaning

معنا

معنای هر واژه،همان مفهومی است که واژه بر آن اطلاق می شود.

455-means-ends analysis

تحلیل وسیله-هدف

راهبردی در مسئله گشایی است به این صورت که فرد وضعیت فعلی خود را با وضعیت مطلوبش مقایسه می کند و به این ترتیب مهم ترین تفاوت این دو را می یابد؛سپس حذف این تفاوت را مهم ترین هدف فرعی خود قرار می دهد.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

دسته‌بندی نشده

Related posts