کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی09121623463:

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

336-heroin

هرویین

ماده ی تضعیف کننده ی دستگاه عصبی که بی نهایت دردآور است و از تریاک به دست می آید.

337-hertz(Hz)

هرتز

واحدی است که برای اندازه گیری بسامد موج صوتی به کار می رود و به طور اختصاصی شامل تعداد چرخه های موج صوتی در ثانیه است.

338-heuristic

کشافه

راهکاری میانبر که استفاده از آن نسبتا آسان است و اغلب،ولی نه همیشه،به راه حل صحیح می رسد.

339-hidden observer

ناظر پنهان

بخشی از ذهن که در سطح آگاهی نیست اما به نظر می رسد به طور کلی ناظر بر تجربه ی فرد است.

340-hierarchy of needs

سلسه مراتب نیاز ها

روش مازلو در طبقه بندی نیازها و انگیزه هاست،از نیازهای زیستی اساسی در پایین ترین طبقه تا انگیزه های روانشناختی پیچیده تر،که فقط پس از ارضای نیازهای اساسی اهمیت پیدا می کنند.

341-hindbrain

مغز پسین

شامل همه ی ساختارهایی می شود که پشت یا در قسمت خلفی مغز،یعنی در نزدیکترین محل به طناب نخاعی قرارگرفته اند.

342-hippocampus

دم اسبی

ساختاری در مغز است که در زیر قشر مخ واقع شده و در تحکیم خاطرات جدید دخالت دارد؛به نظر می رسد که این ساختار،نقش یک دستگاه ارجاع متقابل(cross-referencing system)را به عهده دارد.یعنی جنبه های مختلف یک خاطره ی خاص را که در بخش های متفاوتی از مغز نگهداری می شود،به هم ارتباط می دهد.

343-hit rate

میزان هدف زنی

نسبت هدف زده ها به کل آزمایه را می گویند.

344-hits

هدف زنی

پاسخ مثبتی که به درستی یعنی در صورت وجود پیام،داده شده است.

345-holistic thought

تفکر کل گرا

گرایش به در نظر گرفتن کل بافت و موقعیتی است که علت به آن اسناد داده می شود،در این سبک تفکر از مقوله بندی و منطق صوری کمتر استفاده می گردد به جای آن به استدلال جدلی تاکید می کنند که خودش نوعی شناسایی و تعالی همزاه با نادیده گرفتن تناقض های آشکار است.

من از همه ی دوستان عذر خواهی میکنم که نتونستم پیام ها رو به موقع بفرستم✋

346-homeostasis

اعتدال حیاتی(مزاج)

فرایند حفظ سطح طبیعی کارکردهایی که مشخصه ی یک جاندار سالم است(فصل۲)،حفظ محیط داخلی ثابت بدن(فصل۱۰).

437-homeostatic sleep drive

سایق اعتدالی خواب

فرآیند تنکرد شناختی است که می کوشد مقدار خواب لازم برای داشتن سطح پایداری از بیدارباش در طول روز را تامین کند.

348-hormones

هورمون ها

مواد شیمیایی هستند که غدد درون ریز به داخل جریان خون ترشح کرده و از این طریق به سایر بخش های بدن منتقل می شوند و در آنجا بر سلول هایی که پیام آن را شناسایی می کنند،اثر اختصاصی خود را اعمال می کنند.

349-hue

فام

کیفیتی که نام رنگ بهترین معرف آن است.

350-humanistic therapies

درمان های انسان گرایانه

اصطلاحی کلی برای رویکردهایی به روان درمانی است که به حالت های درونی فرد،اراده ی آزاد،و اینکه هرکسی قدرت حل مشکلات خودش را دارد،تاکید می کند.درمان مراجع مدار و درمان هیئت نگر(گشتالت)دو نمونه از درمان های انسان گرایانه اند.

351-hypercomplex cell

سلول بسیار پیچیده

سلولی در منطقه ی بینایی قشر مخ است که به جهت و طول خاصی واکنش نشان می دهد.

353-hypnosis

خوابواره

در خوابواره،کسی که علاقه مند و خود مایل به همکاری است بخشی از کنترل رفتار خود را به خوابواره گر واگذار می کند و تحریف هایی در واقعیت را می پذیرد.

354-hypothalamus

هیپوتالاموس

ساختمانی کوچک اما بسیار مهم است که درست بالای ساقه ی مغز و دقیقا زیر تالاموس واقع شده است.این ساختمان که بخشی از هسته ی مرکزی مغز به شمار می رود شامل مراکزی است که رفتارهای انگیزشی نظیر خوردن،نوشیدن،مقاربت،و هیجان ها را تنظیم می کند؛تنظیم فعالیت غدد درون ریز و حفظ اعتدال حیاتی بدن(هومئوستاز)نیز بر عهده ی هیپوتالاموس است.

355-hypothesis

فرضیه

نظر و عقیده ای که قابل آزمایش باشد.

356-id

نهاد

بدوی ترین بخش شخصیت است که خودساره و فراخود از تحول بعدی آن به وجود می آیند.

357-ideal self

خودآرمانی

تصویری از خود،که بیانگر بهترین خودی است که فرد می تواند باشد یا آرزوی آن را در سر دارد.

358-identification

همانندسازی

به این معناست که به افراد یا گروهی احترام گذاشته و آنها را تحسین کنیم،از هنجارهای آنها پیروی کرده و باورها،نگرش ها و رفتارهای آنها را بپذیریم تا بتوانیم شبیه یا همانند آنها شویم.

359-identity confusion

سردرگمی هویت

زمانی رخ می دهد که فرد هیچ احساس یکدستی در مورد خود ندارد و برای ارزیابی در مورد صحت و سقم اعمالش در حوزه های اصلی زندگی،فاقد مجموعه ی واحدی از معیارهای درونی است.

360-identity crisis

بحران هویت

در نظریه ی رشد روانی-اجتماعی “اریکسون”،دوره ای است توام با تردید نسبت به خود و بازجست فعال تعریف خود(“من که ام؟می خواهم چه بکنم؟”)که نوعا در نوجوانی پدیدار می شود.

361-ideology

آرمانگان(ایدئولوژی)

مجموعه از باورها و نگرش ها.

362-illusion

خطای ادراکی

ادراکی که کاذب یا تحریف شده است.

363-illusory conjunction

تلفیق مبتنی بر خطای ادراک

ترکیب نادرست دو صفت جداگانه در شیئی واحد.

364-imaginal mode

حالت تجسمی

شکلی از تفکر که براساس تجسم(دیداری)استوار باشد.

365-imaginal thought

تفکر تجسمی(تصویری)

انگاره ها،خاصه انگاره های بصری که می توانیم در ذهن خود “ببینیم”.

366-implicit egotism

خودساره گرایی ضمنی

گرایش ناخودآگاه برای جذب شدن به افراد،مکان ها،یا اجسامی که فرد را به نحو نامحسوسی یاد خودش می اندازد.

367-implicit leniency contract

پیمان تساهل ضمنی

اعضای اکثریت برای آن که شرافتمند و منصف به نظر برسند اجازه می دهند اعضای اقلیت حرف خود را بزنند،اما با اینکار راه نفوذ اقلیت را باز می کنند.

368-implicit memory

حافظه ی ضمنی

نوعی حافظه است که مبنای مهارت های ادراکی و شناختی است.تظاهر این حافظه اغلب به صورت انجام بهتر یک تکلیف ادراکی یا شناختی است بی آنکه فرد تجاربی را که منجر به این بهبود شده اند آگاهانه به یاد داشته باشد.

369-imprinting

نقش پذیری

نوعی یادگیری اولیه است به این صورت که نوزاد به کسی که به نوعی الگوی او واقع شده(و در حالت طبیعی یکی از والدین است)دلبستگی پیدا می کند.

370-inattentional blindness

نابینایی ناشی از عدم توجه

“ندیدن”چیزی به دلیل توجه نکردن به آن.

371-in vivo exposure

مواجه سازی زنده

روش درمانی که بسیار شبیه حساسیت زدایی منظم است؛در این روش،لازم است که مراجع دقیقا موقغیت های ایجاد کننده ی اضطراب را تجربه کند.

372-incentive motivation

انگیزش مبتنی بر مشوق

خواستن چیزی.

373-incentive

مشوق

پاداشی که از انجام یک رفتار مورد انتظار است.

374-incentive salience

اهمیت تشویقی

اشیا و رویدادهایی که با هیجانی انتظاری پیوند می خورند که توجه را جلب کرده و رفتار را جهت رسیدن به آن سوق می دهد.

375-incentive theory

نظریه ی مبتنی بر مشوق

نظریه ای درباره ی انگیزش است که بر اهمیت مشوق های مثبت و منفی در تعیین رفتار تاکید می کند؛به اعتبار این نظریه،تنها برانگیزاننده ی رفتار فرد،سائق های درونی نیستند.

376-incus

استخوانچه ی سندانی

یکی از سه استخوان کوچکی که در گوش میانی جای دارند.

377-independent variable

متغیر مستقل

متغیری که به آنچه شرکت کننده انجام می دهد،وابسته نیست.

378-individualism

فردگرایی

به فرهنگ هایی اشاره دارد که بر جدایی و استقلال افراد تاکید دارد.

379-individuation

فردیت بخشی

ارزیابی کیفیت فردی انسان ها براساس خصوصیت های تک به تک آنها.

380-inductive reasoning

استدلال قیاسی

برهانی در بحث های منطقی به این صورت که اگر مقدمات استدلال درست باشند محال است که نتیجه ی آن نادرست باشد.

381-inductive strength

اعتبار قیاسی

ر.ک به استدلال قیاسی.

382-inferences

استنباط

(الف)فرایندی در ادراک یا حافظه که مبتنی بر اعتقاد فرد به حقیقی بودن چیزی است حتی اگر لزوما حقیقت نداشته باشد(ب)قضاوتی که فراتر از اطلاعات داده شده حرکت می کند.

383-information-processing model

الگوی پردازش اطلاعات

در مجموع الگویی است مبتنی بر یک سلسه مفروضات درباره ی جریان اطلاعاتی که به یک دستگاه وارد می شود؛بهترین شکل قابل فهم آن،برنامه ی رایانه است.در روانشناسی شناختی نیز نظریه های مربوط به نحوه ی کارکرد ذهن اغلب به صورت الگوی پردازش اطلاعات ارائه می شوند.با شبیه سازی این الگو در رایانه می توان ویژگی ها و کاربردهای این نظریه را بررسی کرد.

384-information-processing skills

مهارت های پردازش اطلاعات

مهارت هایی که برای جمع آوری اطلاعات از محیط و تحلیل آنها به شخص کمک می کنند.

385-informational social influence

نفوذ اجتماعی اطلاعاتی

گاهی در موقعیت های مبهم فکر میکنیم تفسیر دیگران از موقعیت،درست تر از تفسیر خودمان است،لذا از آنها تبعیت میکنیم.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts