چرا باید برخی داروها را همراه غذا بخوریم؟

مصرف دارو با معده پر و یا خالی به دستور پزشک می باشد که با توجه به نوع بیماری، نوع دارو و تداخلات دارویی ،مصرف آن را بعد از غذا و با معده پر تشخیص می دهد.مصرف دارو با معده پر و بعد غذازمانی که برای درمان بیماری به پزشک مراجعه می کنیم ، پزشک …

Related posts

Leave a Comment