واکسیناسیون فرهنگیان منطقه بندپی شرقی بابل

به گزارش روابط عمومی «معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل»: معلمان منطقه بندپی شرقی شهرستان بابل در مرکز تجمیعی واکسیناسیون مرکز گلوگاه مورد واکسناسیون قرار گرفتند. همچنین خانم دکتر محسنیان رئیس گروه واحد سلامت جمعیت خانواده و مدارس و خانم رمضانی کارشناس برنامه نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل از این مرکز […]

دسته‌بندی نشده

Related posts

Leave a Comment