هر شب چند ساعت باید بخوابیم؟

برخی می گویند مقدار مناسب ۸ ساعت است. برخی دیگر می گویند هفت کافی است. با این حال، چند ساعت در روز باید بخوابیم؟ زمان خواب ایده آل از فردی به فرد دیگر متفاوت است. باور عمومی هفت یا هشت ساعت در روز، حداقل برای همه ضروری نیست. ببینیم چرا خواب: بخش مهمی از زندگی …

Related posts

Leave a Comment