تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج: برخی از مهمترین دلایل کمرویی کودک

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج: برخی از مهمترین دلایل کمرویی کودک

وجود فرد کمرو در خانواده مثل پدر،یا مادر کمرو و الگوگیری کودک از او
🔹 تحقیر کودک در خانه و مدرسه
🔹 برچسب کمرویی بر کودک زدن و تلقین کمرویی به او
🔹 مقایسه کودک با دیگران
🔹 توقع بیش از حد از کودک داشتن
🔹 تجارب منفی کودک در موقعیتهای مختلف
🔹 نقل مکان های مکرر خانواده
🔹 ترتیب توالد
🔹 طلاق یا مرگ یکی از والدین
🔹 آرمان گرایی والدین و یا جامعه.

دسته‌بندی نشده

Related posts