تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:هنگامي كه فرزند احساس كند والدين او را درك مي كنند

تخصصی ترین تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:هنگامي كه فرزند احساس كند والدين او را درك مي كنند

هنگامي كه فرزند احساس كند والدين او را درك مي كنند احتمال بيشتري دارد كه از توصيه هاي والدين خود پي روي نمايد.

👈هرگاه براي بيان نيازها و نگراني هاي عاطفي به فرزند فرصت داده شود، او احساس مي كند كه مي تواند به والدين خود اعتماد داشته باشد. همچنين احساس مي كند والدين به مسائل واقعي او مي پردازند و در اجراي تصميماتي كه مربوط به مراقبت و محافظت و يا رشد و كمال آنهاست با والدين خود بيشتر همکاری مي كنند.

🔴در واقع، توانايي والدين براي همدلي با فرزند و درك او عامل مؤثري براي تمايل فرزند براي مراجعه به والدين در آينده است.

دسته‌بندی نشده

Related posts