تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:تمامی احساسات كودک خود را پذيرفته و به آنها احترام بگذاريد.

تخصصی ترین گفتاردرمانی در کرج:تمامی احساسات كودک خود را پذيرفته و به آنها احترام بگذاريد.

تمامی احساسات كودک خود را پذيرفته و به آنها احترام بگذاريد.
اين كار را با گوش دادن دقيق، حفظ سكوت در حين گوش دادن و پرهيز از قضاوت انجام دهيد. البته لازم نيست شما تمامی اقدامات يا رفتارهای آنها را بپذيرد، بلكه اين پذيرش فقط در مورد احساسات ضرورت دارد. او می تواند به
شما بگويد كه تا چه اندازه از برادرش عصبانی است، اما اجازه ندارد كه اين خشم خود را از طريق اذيت كردن و يا كتک زدن او ابراز كند.

دسته‌بندی نشده

Related posts