بهترین مراکز گفتار درمانی گرکان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

بهترین مراکز گفتار درمانی گرکان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی:گ2342)

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی IST و مینی اندوسکوپ در ایران

آدرس:گرگان عدالت 8 ساختمان ایزد

09114598852

Related posts

8 Thoughts to “بهترین مراکز گفتار درمانی گرکان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته”

 1. سلام های گرم برای محتر م داکتر صا حب.

  اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

  محتر م داکتر صاحب ایمل شما به من رسید بسیار خوشنود شدیم ولی متآسفا نه که سوال من روشنی نه داشت.

  از همه اولتر صحتمندی وسلا متی ومو فقیت ووجود مبارک شما از در با ر خدا وند کریم ورحیم خواسته ومیخواهیم.

  بعد از تقدیم سلام تو ضیحات سوال من قرار ذیل است :

  من تکلیف زبا ن بندی یا لکنت زبا ن دارم که علا یم ان قرار ذیل است.

  در وقت ملا قات با شخص نا اشنا لکنت یا زبا ن بندی من بسیار زیا د میشو ند

  در وقت نا را حتی و ما یوسی وخستگی هم زیاد میشوند

  در اول سخن گفتن هم زیاد میبا شد بعد از وقفه وتعرف با شخص کمی خوب میشو ند

  در اول ود ر اخیر ماه ها هم زیا دت میکند

  شب وروز در پریشا نی ودر چورت زدن مصروف میبا شیم

  وقتیکه میخواهیم با کسی ملاقات کنم تا وقت در چورت زدن ودر حالت ما یوسی هستم تا که به اوبر سیم

  عمر من 26 سا له است این تکیف زبا ن بندی بعد از 8 سا لگی برای من پیدا شده است من از دانشکاه انجینری فارغ شده ایم

  حالا همرای زبا ن بندی بسیار زیاد خسته ونا راخت هستم.

  حا لابه صیفت یک برادر حقیقی وصمیمی از تو معا لجه یا تداوی وراه معا لجه زبا نبندی از تو طلب کارهستم

  حا لا به رهنما یی ها ی مزید پر از دا نش چشم به انتظار هستم
  تشکر

Leave a Comment