بهترین آدرس توان بخشی در کرج:برخی آسیب های خشونت خانگی علیه کودک

بهترین آدرس توان بخشی در کرج:برخی آسیب های خشونت خانگی علیه کودک

۱. از دست دادن اعتماد خود به کودک
۲. اضطراب ٬ ترسهای اجتماعی و رفتارهای بازگشتی
۳. افسردگی و اضطراب بازگشتی
۴. ناتوانی در برقراری ارتباط
۵. ضعف در فرزند پروری در بزرگسالی

Related posts