روغن نارگیل |تخصصی ترین گفتار درمانی درهشتگرد کرج 09121623463

فردیس خیابان شهدای فردیس فردیس فلکه چهارم آزادگان فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی بهاران فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی رجایی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی کلانتری فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی گلستان ۳ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی داغی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی شقایق فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی صدوقی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی پیروزی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی امام خمینی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی یاس فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی بنفشه فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۱۰ متری اول فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی جلیلی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۲۱ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۴۹ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۵۱ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۵۳ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۴۷ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ابوریحان فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ابومسلم فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی حقیقی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی کیوان فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی اسلامی فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی احمدی نسب ۳۲ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی نوش آبادی ۳۶ فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۳۷ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی برومند فردیس فلکه سوم استقلال فرعی شهرداری فردیس فلکه سوم استقلال فرعی فرعی ۳۷ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۴۱ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۴۳ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی وحیدی فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پرچمی فردیس فلکه سوم استقلال فرعی میرزاخانی فردیس فلکه سوم استقلال فرعی خیردوست فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حسینیه فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۳۸ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۱۲ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی چمران فردیس فلکه سوم استقلال فرعی بهشت فردیس فلکه سوم استقلال فرعی گلها فردیس فلکه سوم استقلال فرعی کرمی فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ششم غربی فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پنجم غربی فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پرهام فردیس فلکه سوم استقلال فرعی توحید فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۲۲ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۶ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۸ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی گلستان فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳۳ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳۰ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۹ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۷ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۳ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۱ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حافظ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۱ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۵ فردیس فلکه سوم استقلال فرعی مدرس فردیس فلکه سوم استقلال فرعی فضای سبز فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حیدری فردیس خیابان اصلی کانال آب غربی فردیس خیابان اصلی امام خمینی فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نسترن فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی فرشته فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی پانزدهم غربی فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی بعثت فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی طباطبایی فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی آتش نشانی فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی طلوع فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی خیام فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نسترن فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی لاله اول فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ۲۰ متری قریشی فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ۲۰ قدیمی فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی دهکده فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی چهاردهم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی دوازدهم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی دهم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نیلوفر فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی یاسمن فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی هشتم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ششم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی پنجم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی چهارم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی سوم فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی دوم فردیس خیابان اص لی امام خمینی فرعی اول فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی مسلم ابن عقیل فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ارغوان فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نیلوفر فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی حافظ فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی سعادت فردیس شهرک ناز فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه یک فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه دوم فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه سوم فردیس شهرک ناز فرعی خرد فردیس شهرک ناز فرعی زارع فردیس شهرک ناز فرعی ارمغان۴ فردیس شهرک ناز فرعی گاز فرعی بیرقی فردیس شهرک ناز فرعی گلنواز فردیس شهرک ناز فرعی ششم فردیس شهرک ناز فرعی دهم فردیس شهرک ناز فرعی بازارچه فردیس شهرک ناز فرعی پنجم فردیس شهرک ناز فرعی چهارم فردیس شهرک ناز فرعی سوم فردیس شهرک ناز فرعی هفتم فردیس شهرک ناز فرعی نهم فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی میلاد فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ‌کالسکه فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بنی هاشم ۵۵ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی آل یاسین فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شقایق فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی علیپور فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی به آفرین فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی قریانلو فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شورگشتی ۱۰ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی طبرستان ۱۲ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی اکبری ۸ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی انقلاب فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی دیو کلوچ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی امیدی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی داوری فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شهبازی ۱۱ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۱۳ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی۱۵ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی پاشازاده ۹ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ولیعصر فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ذکایی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی آق قرلو فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی مزروعی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی تقی پور فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بوستان ۱۰ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سعدی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بهارلو فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گودرزی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بوعلی سینا فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شقایق فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سرحدی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی غزل فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۷ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۶ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ شرقی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۴ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سعدی شیرازی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ غربی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی پردیس فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی وحدت فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۱ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۲ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی تابان فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی اردیبهشت فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی احمدی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی حافظیه فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی ثابتی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی داوری فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۴۸ دستگاه فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حسینی فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۱ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۲ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳ فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۱۲ متری اول فردیس خیابان طالقانی فرعی ۹ متری انقلاب فردیس خیابان طالقانی فرعی لاله فردیس خیابان طالقانی فرعی منصوری فردیس خیابان طالقانی فرعی حسینیه فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۲ فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۴ فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۶ فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۸ فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۵۰ فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۵۲ فردیس خیابان طالقانی فرعی گلبرگ فردیس خیابان طالقانی فرعی زمانی فردیس خیابان طالقانی فرعی اسکندری فردیس خیابان سعدی فرعی گلها فردیس خیابان سعدی فرعی طالقانی فردیس خیابان سعدی فرعی بهار فردیس خیابان سعدی فرعی غلامی فردیس خیابان سعدی فرعی صاحب الزمان فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۱ فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان۴ فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۶ فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۹ فردیس خیابان سعدی فرعی بهشتی فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۱۵ فردیس خیابان سعدی فرعی ولایت فردیس خیابان سعدی فرعی المهدی فردیس خیابان سعدی فرعی گودرزی فردیس خیابان سعدی فرعی مسجدالنبی فردیس خیابان سعدی فرعی جامی فردیس خیابان سعدی فرعی لطفی فردیس خیابان سعدی فرعی امید فردیس خیابان سعدی فرعی نسترن فردیس خیابان سعدی فرعی ۱۲ متری سعید فردیس خیابان سعدی فرعی تکیه فردیس سفیددشت فرعی فرگاز فردیس سفیددشت فرعی هند۱ فردیس سفیددشت فرعی هند۳ فردیس سفیددشت فرعی هند۴ فردیس سفیددشت فرعی هند۵ فردیس سفیددشت فرعی یاسمن شرقی فردیس سفیددشت فرعی بنفشه شرقی فردیس سفیددشت فرعی لاله شرقی فردیس سفیددشت فرعی نسترن شرقی فردیس سفیددشت فرعی سپیددشت فردیس سفیددشت فرعی ابر و مهتاب فردیس سفیددشت فرعی یاسمن فردیس سفیددشت فرعی بنفشه فردیس سفیددشت فرعی لاله غربی فردیس سفیددشت فرعی نسترن غربی فردیس سفیددشت فرعی شیراز فردیس سفیددشت فرعی افشین فردیس سفیددشت خیابان سپیدار فردیس سفیددشت خیابان سپیدار فرعی یاس

روغن نارگیل |تخصصی ترین گفتار درمانی درهشتگرد کرج 09121623463

روغن نارگیل، نوعی چربی اشباع شده‌است که از میوه درخت نارگیل به دست می‌آید از این روغن در تهیهٔ مواد آرایشی بهداشتی و همچنین در غذاها استفاده می‌شود. این روغن سرشار از نوعی اسید چرب با زنجیره متوسط، اسید لوریک، می‌باشد. روغن نارگیل‌هایغیر هیدروژنه معمولاً بین دمای ۲۲ تا٢٤ درجه سانتی گراد ذوب می‌شوند. روغن نارگیل بین دیگر انواع روغن از همه پایدارتر است و بین روغن‌های مخصوص سرخ کردن، حرارت لازم برای سوختن روغن نارگیل از همه روغن‌ها بالاتر است؛ بنابراین، حتی در دماهای بالا هم این روغن نمی‌سوزد و دود از آن بلند نمی‌شود.

آثار روغن نارگیل بر سلامتی

برخی متخصصین تغذیه عقیده دارند که روغن نارگیل، سرعت سوخت و ساز بدن را بالا می‌برد و بنابراین، از وزن افرادی که از این روغن استفاده می‌کنند کاسته می‌گردد. برخی پژوهش‌ها هم نشان داده‌اند که مصرف روغن نارگیل، خطر ابتلا به سرطان سینه را در خانم‌ها کاهش می‌دهد. با وجود این، برخی از پژوهشگران باور دارند که روغن نارگیل در هر حال، نوعی چربی اشباع شده‌است و حتی مصرف مقدار کمی از آن، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهد. همچنین طی آزمایشی که بر روی موش‌ها انجام شده، مشخص شده‌است که آسیب‌های جدی به پوست وارد می‌آورد. روغن نارگیل یکی از بهترین مواد مغذی مواست و باعث رشد مو و براقی آن می‌شود. ماساژ منظم پوست سر با روغن نارگیل از شوره سر جلوگیری می‌کند. همچنین پروتئین‌های لازم برای تغذیه موهای آسیب دیده را نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل به عنوان روغن مخصوص مراقبت از مو در بسیاری از محصولات حالت دهنده مو و کرم‌های ضدشوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. تأثیر روغن نارگیل بر موی سر] بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ روغن نارگیل در جهان، کشور فیلیپین است که صادرات این روغن، ۷ درصد از کل درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این برای درمان درد دندان و تقویت دندان‌ها بسیار مفید است. متخصصان آیورودا که یک روش درمانی قدیمی در هند است، روغن گردانی در دهان با روغن نارگیل را به صورت روزانه برای کاهش حساسیت دندان‌ها و تقویت مینای دندان توصیه می‌کردند؛ و مطالعات اخیر نشان می‌دهد که روغن نارگیل طبیعی از بین برنده قوی باکتری‌های استرپتوکوک است که باعث پوسیدگی دندان می‌شوند. <[۱]روغن نارگیل روغن نارگیل یک روغن خوراکی استخراج شده از هسته یا گوشت نارگیل بالغ درو شده از درخت نارگیل است. تقاضای کاربردی مختلفی در غذا، دلرو و صنعت دارد. به علت بالا بودن ظرفیت چربی اشباع آن، با اکسیژن به آهستگی ترکیب می‌شود و بدین گونه در اسید سازی پایدار است و به صورت ۲ سال بدون اینکه فاسد شود پایدار باقی می‌ماند. خیلی از سازمان‌های سلامتی در برابر سوختن میزان بالای روغن نارگیل از دست رفته به سطح بالای چربی اشباع آن توصیه کرده‌اند. روغن نارگیل می‌تواند در طول پرورش به صورت خشک یا مرطوب استخراج شود. جریان خشک نیازمند این است که گوشت نارگیل از پوسته جدا شود و به وسیله آتش، نور خورشید یا تنور تا مغز نارگیل خشک شود. مغز نارگیل حل می‌شود و به وسیله حلال با پرتعیین بالا و خمیر فیبر بالا ارائه می‌شود. مات آن کیفیت ضعیفی برای مصرف انسان دارد و به جای غذا به پستانداران، نشخوار کنندگان داده می‌شود در این میان هیچ گونه پروسه ای برای استخراج پرتئین از مالت وجود ندارد. پرتین روغن استخراج شده از مغز نارگیل در پروسه استخراج کم می‌شود [۲]

پروسه مرطوب

همهٔ پروسه‌های مرطوب از نارگیل کال نسبتاً خشک استفاده می‌شود. پرتئین در نارگیل یک عصاره از روغن و آب می‌سازد. بیشترین مرحلهٔ گیج‌کننده در شکستگی عصاره به بیهوده یافتن روغن است. این به عنوان تأخیر دهنده در فساد استفاده می‌شده‌است اما باعث ایجاد تغییر رنگ در روغن می‌شود و این اقتصادی نیست. در تکنیک‌های مدرن از سانتریفیوژ استفاده می‌کنند پروسه خشک با دوام تر از پروسه مرطوب است که در قیمت بازار ۱۰–۱۵٪ پایین‌تر می‌آید، حتی با اینکه با تلفات و فساد در پروسه خشک مقایسه شده‌است، بعلاوه پروسه مرطوب نیازمند سرمایه‌گذاری در تجهیزات و انرژی است که موجب عملکرد بالا می‌شود. محصولات شایسته نارگیل یک تفاوت پر معنی در سودمندی پروسه ساخت روغن می‌سازد.

مغر نارگیل درست شده از مغز خام بسیار سخت است و کار با آن باعث محصول نامرغوب و قیمت پایین حاصل می‌کند. در روغن نارگیل از هگزان به عنوان حلال برای استخراج ۱۰٪ بیشتر روغن استفاده می‌شود. سپس روغن برای جا بجا کردن اسید چرب آزاد تصفیه می‌شود استفاده از پروسه‌های دیگر باعث افزایش عمر می‌شود. مغز نارگیل با ظرفیت زیر ۶٪رطووبت و نگهداری ظرفیت رطوبت روغن زیر ۲/. درصد، حرارت دادن روغن تا ۱۳۰–۱۵۰ درجه سانتی گراد (۲۶۶–۳۰۲ فارنهایت) و اضافه کردن نمک و سیتریک اسید به آن استفاده می‌شود. روغن نارگیل دست نخورده (vco) گوشت تازه نارگیل بدست می‌آید. تولید آ از گوشت تازه نارگیل از بین بردن لایه‌ها و شستشو را راحت‌تر می‌کند و سپس در هر آسیاب مرطوب یا خشک استفاده می‌توان کرد همچنین می‌توان از گوشت تازه و خورد شده و خشک شده به ظرفیت رطوبت ۱۰–۱۲٪استخراج کرد. استخراج آن شیر نارگیل لکه‌های ریز نارگیل و مخلوط آن با آب را دربردارد. شیر می‌تواند در طول ۳۶–۴۸ ساعت مخمر شود. مورد دیگر این است که برای استفادهٔ روغن از محصول شیر نارگیل از یک سانتریفیوژ می‌کنند. RBD برای تصفیه کردن، سفید کردن و گند زدایی استفاده می‌شود. روغن RBDاز مغز هسته نارگیل ساخته می‌شود. برخلاف روغن نارگیل دست نخورده، روغن نارگیل تصفیه شده هیچ گونه عطر و طعمی ندارد. روغن RBDبرای پختن غذا، تبلیغات غذایی، تزئین، صنعت و دارویی مصرف می‌شود.[۳]

هیدروژناسیون

روغن نارگیل RBD می‌تواند تا یک اندازه محیط آن را پر از هیدروژن کند، روغن را تا حد ذوب شدن افزایش می‌دهد و به محض اینکه روغن دست نخورده و RBD ذوب شوند در ۲۴ درجه از غذا و محتویات نارگیل ار به گداختن در هوای گرم مواظبت می‌کند. در پروسه هیدروژناسیون، چربی غیر اشباع با هم ملحق می‌شوند با هیدروژن در روش تحریک‌کننده باعث می‌شود آن‌ها را بیشتر اشباع بسازد. در روش هیدروژناسیون برخی از آن‌ها تغیر شکل به اسید ترانس را می‌دهند. سازمان کشاورزی ایالت متحده شکل محصولات برای روغن نارگیل را در جدول زیر منتشر کرده‌است. محصولات روغن نارگیل درجهان (میلیون تن):

سال :۲۰۰۵–۰۶ ۲۰۰۶–۰۷ ۲۰۰۷–۰۸ ۲۰۰۸–۰۹ ۲۰۰۹–۱۰ ۲۰۱۰–۱۱

تولیدات: ۵٫۹۱ ۵٫۴۲ ۵٫۷۹ ۵٫۶۲ ۶٫۶۰ ۶٫۲۴

روغن نارگیل ۵/۲ درصد از روغن گیاهی جهان را می‌سازد. سازمان سلامتی غذا و محصولات غذایی و غذاهای امن به وسیله سازمان غذا و کشاورزی که شامل استاندارد برای گروه تبلیغاتی که در روغن نارگیل برای انسان باعث بیماری می‌شود توصیه‌هایی منتشر کرده‌است.

جدول زیر اطلاعاتی دربارهٔ سازمان روغن نارگیل و چطور آن با روغن‌های گیاهی دیگر مقایسه می‌کند، آمده‌است. روغن گیاهی:

نوع :اسید چرب اشباع _ مونو اسید چرب غیر اشباع _ اسید چرب غیر اشباع چند زنجیره ای (کل زنجیره، اسید لینولنیک (ω-۳), اسید لینولنیک(ω-۶)) _اسید اولئیک (ω-۹) _ نقطه دود

هیدروژنه نشده

کانولا: ۷٫۳۶۵_ ۶۳٫۲۷۶ _۲۸٫۱۴۲ ۹–۱۱ _۱۹–۲۱ – (۴۰۰ °F (204 °C)

نارگیل :۹۱٫۰۰_ ۶٫۰۰۰ _۳٫۰۰۰–۲ _۶ _(۳۵۰ °F (177 °C)

ذرت: ۱۲٫۹۴۸_ ۲۷٫۵۷۶ _۵۴٫۶۷۷ _۱_ ۵۸_ ۲۸_(۴۵۰ °F (232 °C)

پنبه دانه :۲۵٫۹۰۰_ ۱۷٫۸۰۰_ ۵۱٫۹۰۰ _۱_ ۵۴–۱۹_ ۴۲_(۰ °F (216 °C)

بذرک :۶–۹_ ۱۰–۲۲ _۶۸–۸۹ _۵۶–۷۱ _۱۲–۱۸ _۱۰–۲۲_(۲۲۵ °F (107 °C)

زیتون :۱۴٫۰۰ _۷۲٫۰۰_ ۱۴٫۰۰_ <۱٫۵ _۹–۲۰ – (۳۸۰ °F (193 °C)

پالم :۴۹٫۳۰۰ _۳۷٫۰۰۰_ ۹٫۳۰۰–۱۰ _۴۰ _(۴۵۵ °F (235 °C)

بادام زمینی :۱۶٫۹۰۰ _۴۶٫۲۰۰_ ۳۲٫۰۰۰–۳۲ _۴۸ _(۴۳۷ °F (225 °C

گل رنگ :۸٫۰۰_ ۱۵٫۰۰_ ۷۵٫۰۰ – – – (۴۱۰ °F (210 °C)]

روغن نارگیل:

نوع :اسیدهای چرب اشباع _ مونو اسیدهای چرب_ غیر اشباع _زنجیره اسیدهای چرب غیر اشباع (زنجیره کل، اسید لینولوئیک(۳-ω)، اسید لینولوئیک (۶-ω))_اسید اولئیک(۹-ω)_ نقطه دود

هیدروژنه نشده:

گلرنگ:(اولئیک بالا) ۷٫۵۴۱ _۷۵٫۲۲۱ _۱۲٫۸۲۰ – – – (۴۱۰ °F (210 °C)

سویا :۱۵٫۶۵۰ _۲۲٫۷۸۳_ ۵۷٫۷۴۰_ ۷_ ۵۰_ (۲۴ ۴۶۰ °F (238 °C)

گلرنگ:(لینولئیک کمتر از ۶۰٪)۱۰٫۱۰۰_ ۴۵٫۴۰۰ _۴۰٫۱۰۰ _۰٫۲۰۰ _۳۹٫۸۰۰_ ۴۵٫۳۰۰ _(۴۴۰ °F (227 °C)

گلرنگ:(بزرگتر از ۷۰٪اولئیک) ۹٫۸۵۹_ ۸۳٫۶۸۹_ ۳٫۷۹۸ – – – (۴۴۰ °F (227 °C)

هیدروژنه شده:

پنبه دانه هیدروژنه :۹۳٫۶۰۰ _۱٫۵۲۹_ .۵۸۷ _ .۲۸۷

پالم هیدروژنه شده :۴۷٫۵۰۰_ ۴۰٫۶۰۰_ ۷٫۵۰۰

سویا هیدروژنه شده :۲۱٫۱۰۰ _۷۳٫۷۰۰_ .۴۰۰ _۰۹۶

ارزش درصد به وسیله وزن کل چربی

درخت نارگیل

خیلی از سازمان‌های سلامتی شامل ایالت متحده، اداره امور دارویی، انجمن رژیم آمریکا، انجمن قلب آمریکا، سرویس سلامت بین‌المللی بریتیش، در برابر مصرف زیاد روغن نارگیل ناشی از سطح بالای چربی اشباع آن توصیه کرده‌است. روغن نارگیل متشکل از یک سهم بزرگ اسید لائوریکو چربی اشباع است که سطح کلسترول خون را بالا می‌آورد و به وسیله افزایش چگالی بالای پرتئین HDL کلسترول و چگالی پایین LDL کلسترول است. این می‌تواند فرم کلسترول خون مناسب تری را بسازد اگرچه نامشخص است. روغن نارگیل می‌تواند در طول طب‌های دیگر طبی را تأسیس کند به این دلیل که اسید چرب اشباع روغن نارگیل ار لائوریک اسید است. می‌تواند پیشنهاد بهتری به اندکی روغن هیدروژنه شده زمانی که چربی‌های یکسان نیازمند است، باشد. در واقع روغن نارگیل دست نخورده از زنجیره متوسط گلیسیرید ساخته شده‌است.

روغن نارگیل:

ارزش طبیعی هر ۱۰۰ گرم انرژی 3,607 kJ (862 kcal)

چربی ۱۰۰_اشباع ۸۶٫۵_ مونو غیر اشباع ۵٫۸_ زنجیره غیر اشباع ۱٫۸_ ویتامین‌ها: ویتامین E (۱٪) 0.09 mg ویتامین K (۰٪) ۰٫۵ μg اثر متال آهن (۰٪) 0.04 mg واحدها میکروگرم =ug میلی‌گرم = mg واحد بین‌المللی =iu برای افراد بالغ برحسب درصد نزدیک به توصیه‌های us منبع: USDA Nutrient Database

در غذا

روغن نارگیل به‌طور عادی در آشپزی، مخصوصاً برای سرخ کردن و به‌طور معمول به عنوان طعم دهنده در غذا استفاده می‌شود. از این روغن برای آشپزی هزاران سال است که استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر این روغن به‌طور زیادی در سلامت و دایره غذایی طبیعی و گیاهخواران محبوب شده‌است. این روغن در تبلیغات به عنوان پاپ کورن، یک اسید چرب اشباع اضافه شده نقش دارد روغن نارگیل از یک پرتئین بزرگ به نام اسید لورئیک که مونو لورئیک در بدن را مقلوب می‌کند تشکیل شده‌است. در غیر این صورت یک چربی تنها در داخل شیر پیدا می‌شود. توسط برخی از پرتئین‌های پروسه روغن لورئیک اسید تخریب می‌شود.

روغن نارگیل خانگی از گوشت نارگیل تاره و مرطوب استخراج می‌شود. روغن نارگیل می‌تواند به عنوان مرطوب‌کننده پوست، کمک به پوست خشک و کمک به پرتئین از دست رفته در موها باشد. همچنین این روغن یک جز مهم و اساسی در ساختمان صابون است. روغن نارگیل باعث نگهداری سفتی در صابون می‌شود .http://en.wikipedia.org/wiki/Coconut_oil

در آرایشی بهداشتی

روغن نارگیل یکی از معروف‌ترین روغن‌های مورد استفاده توسط مردم جهت زیبایی و محافظت از پوست می‌باشد ! روغن نارگیل به دلیل داشتن خواص آنتی اکسیدان فراوان و ویتامین ای باعث کاهش چین و چروک‌های پوستی و جوان تر شدن پوست می‌گردد و همینطور به علت داشتن مقادیر بالای پروئین برای پوست مفید است. طبق تحقیقات انجام شده بر روی روغن نارگیل محققان دست یافتند که این روغن با داشتن SPF 8 می‌تواند به عنوان یک ضد آفتاب طبیعی عمل کرده و احتمال آفتاب سوختگی را تا حد زیادی کاهش دهد و همینطور در صورت ایجاد سوختگی و کدر شدن پوست آن را در دراز مدت بهبود می‌دهد.

Related posts

Leave a Comment