پیدا کردن آستانه تحمل در لکنت زبان در کودکان با استفاده از تست خط خطی کردن و نقاشی و در بزرگسالان |گفتار توان گستر چهارراه طالقانی

پیدا کردن آستانه تحمل در لکنت زبان در کودکان با استفاده از تست خط خطی کردن و نقاشی و در بزرگسالان |گفتار توان گستر چهارراه طالقانی

 

چکیده:

لکنت زبان شامل قفل شدن و کشیدن و تکرار صداها و آشفتگی تنفس است که به علت خارج شدن از

آستانه تحمل می باشد این امر در کودکان در تکلم می باشد ولی در بزرگسالان علاوه بر تکلم در کلیه

امور روزمره تعمیم پیدا کرده است تکامل تکلم و آستانه تحمل در کودکان و بزرگسالان متفاوت است که

به عوامل محیطی بر می گردد که برای این منظور باید ارتباط قسمت های حسی و حرکتی را با قسمت

های درک و گرامر گفتار )ورنیکه و بروکا( پیدا کرد که برای این منظور در کودکان با توجه به تست خط

خطی کردن و نقاشی به آستانه تحمل پی می بریم در نقاشی از تعارض هایی که نه کودک و نه پدر و

مادر خبر دارند 0 آگاه می شویم و از طرفی کودک بدون آنکه از لکنت خود آگاه شود 0 قابل درمان است

ابتدا از کودک می خواهیم خانواده خیالی خود را نقاشی کند و سپس نقاشی خود را شرح دهد اگر تست

خط خطی کردن و نقاشی را چندین بار تکرار کنیم 0 به چیزهایی که موجب لکنت می شود آگاه می شویم

در بزرگسالان با توجه به سرعت 0 وضوح و محل جا انداختن در نوشتار در محیط تنش زا آستانه تحمل را

پیدا می کنیم ولی چون لکنت در کلیه امور روزمره تعمیم پیدا کرده 0 کار مشکل می باشد از LSTM ( Long Short Term Memory) در یادگیری عمیق شبکه های عصبی و برای استخراج ویژگی صدا

از پردازش سیگنال استفاده می کنیم

کلیدواژه: LSTM در لکنت زبان 0 لکنت کودکان 0 لکنت بزرگسالان 0 آستانه تحمل در لکنت زبان 0 نقاشی

و تست خط خطی در کودکان

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com
http://goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment