27 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت – مقایسه بهزیستی روانشناختی بین دانش آموزان 21|گفتار توان گستر باغستان

27 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت – مقایسه بهزیستی روانشناختی بین دانش آموزان 21|گفتار توان گستر باغستان

 

چکیده

با گسترش انسان گرایی، رویکرد مثبتنگر به سلامتی روانی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته و بر این اساس

مفهوم بهزیستی روانشناختی ظهور کرده که سلامت روانشناختی را بیش از آن که نداشتن بیماری تلقی کند، به

عنوان داشتن ویژگی های مثبتی مانند عزت نفس، روابط اجتماعی مناسب و رضایتمندی می داند بنابراین، هدف

39 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال – این مطالعه مقایسه وضعیت بهزیستی روانشناختی دانش آموزان 33

39 ساله انتخاب شدند که در قالب دو – لکنت می باشد از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 34 دانش آموز 33

گروه مستقل جاگیزین شدند 31 دانش آموز دارای اختلال لکنت بودند و 31 دانش آموز نیز دچار اختلال لکنت

نبودند برای هر یک از دانش آموزان دو پرسشنامه استاندارد اجرا شده است پرسشنامه آزمون 10 سوالی بهزیستی

روانشناختی ریف و همکاران ) 9444 ( اجرا شده است که روایی آن مورد قبول و پایایی از طریق آلفای کرونباخ نیز

4099 بدست آمده است برای ارزیابی از میزان اختلال لکنت نیز از ابزار تشخیصی لکنت استفاده شده است که

روایی سازه آن در مطالعات قبلی تایید شده و میزان روایی از طریق آلفای کرونباخ نیز 4091 بدست آمده است از

آزمون T ،» خودمختاری « دو گروه مستقل در سطح آلفای ) 4041 ( استفاده شده است نتایج نشان داد که بین مولفه

39 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت – بین دانشآموزان 33 » تسلط بر محیط « و » هدفمندی در زندگی «

ارتباط مثبت با « ،» رشد شخصی « تفاوت معنیداری مشاهده شده است نتایج دیگر نیز نشان داد که بین مولفه

39 ساله دارای اختلال لکنت و بدون اختلال لکنت تفاوت معنی- – بین دانشآموزان 33 » پذیرش خود « و » دیگران

داری مشاهده نشده است

واژگان کلیدی: بهزیستی روانشناختی، بحران بلوغ، اختلال لکنت، بدون اختلال لکنت

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment