های گفتاری و زبانی کودک سندرم داون دچارآسیب مغزی ناشی از سکته مغزی ¬ گزارش موردی: ویژگی|گفتار توان گستر گلشهر

های گفتاری و زبانی کودک سندرم داون دچارآسیب مغزی ناشی از سکته مغزی ¬ گزارش موردی: ویژگی|گفتار توان گستر گلشهر

 

: در این مقاله ویژگیهای زبانی و گفتاری یک کودک مبتلا به سندرم داون 34 ساله با سطح هوشی

آموزشپذیر که ظاهرا به دلیل آمبولی قلبی دچار سکته مغزی ناشی از خونریزی در قطعه پیشانی چپ مغز شده

است، گزارش شده است که از نظر همزمانی دو رخداد در نوع خودش منحصر به فرد است و گزارشی مشابه ارائه

نشده است

روش: در این مطالعه موردی برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر از مصاحبه )والدین( و مشاهده از آزمون رشد

زبان، آزمون آگاهی واجشناختی، ازمون تشخیص شنیداری وپمن و آزمون نامیدن فارسی استفاده شد، همچنین

تحلیل بیش از 14 گفته از نمونه گفتار آزاد، ارزیابی تواناییهای خواندن و نوشتن با استفاده از آزمون محقق ساخته

بر مبنای کتابهای درسی و ارزیابی حافظه بینایی و شنوایی دانشآموز با استفاده از خرده آزمون حافظه بینایی و

عددی وکسلر چهار صورت گرفت

یافتهها و نتیجهگیری: در آزمون رشد زبان، دانشآموز تنها در سه خرده آزمون واژگتان تصتویری، واژگتتان

شتتفاهی، درک دستتتوری امتیاز کسب کرد که میانگین سن زبانی حدود سه سال و پایینتر بود به آزمونهای

آگاهی واجشناختی، وپمن پاسخی نداد، میانگین طول گفته وی ) برحسب تکواژ( 300 و در مهارتهای دیداری و

شنیداری عملکرد ضعیفی داشت خطاها و بی ثباتی در تولید گفتار مشهود بود اختلال بارزی در نامیدن وجود

داشت که به صورت پارافازی و بیان کلمات نامفهوم و ابداعی دیده میشد به نظر میرسد وجود تاخیر در گفتار و

زبان این دانشآموز علاوه بر وجود سندرم ، با توجه به شدت و نوع اختلالات به ویژه فاصلهی بین تواناییهای

درکی و بیانی و نشان دادن اختلال در نامیدن به صورت خاص، به سکته و عوارض ناشی از آن نیز مربوط میشود

کلید واژهها: سندرم داون، سکتهی مغزی، آسیب مغزی، اختلالات گفتار و زبان

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment