میوه، حیوان، پوشاک، رنگ و غذا ¬ آموزان آسیب دیده شنوایی در پنج مقوله ¬ نمونه در دانش ¬ بررسی نظریه پیش|گفتار توان گستر مهرویلا

میوه، حیوان، پوشاک، رنگ و غذا ¬ آموزان آسیب دیده شنوایی در پنج مقوله ¬ نمونه در دانش ¬ بررسی نظریه پیش|گفتار توان گستر مهرویلا

 

: بر اساس نظریه پیشنمونه، مفاهیم در مقولههای پیش نمونه بنیاد طبقه بندی می شوند که در رشد

واژگان دارای نقش بسزایی است شناسایی پیشنمونههای این پنج مقوله در دانشآموز آسیب دیده شنوایی هدف

این پژوهش است

روش: این پژوهش از نوع کمی و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی بود با استفاده از روش نمونهگیری در

دسترس، 64 دانشآموز آسیب دیده شنوایی پایه سوم و جهارم مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی شهر تهران

برای این پژوهش انتخاب شدند از روش میدانی )پرسشنامهی محقق ساخته( برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و

برای تحلیل و توصیف دادهها برنامههای Excel و SPSS بهکارگرفته شد

یافتهها: نتایج این پژوهش نشان داد که سیب، شیر، شلوار، قرمز و ماکارونی به ترتیب پیش نمونه هایی قوی برای

مقولۀ های میوه، حیوان، پوشاک، رنگ و غذا در دانشآموز آسیب دیده شنوایی هستند عواملی مانند وسیلهکمک

شنیداری، تحصیلات پدر و مادر و استفاده از برنامه گفتاردرمانی تأثیرمعنیداری بر شکلگیری پیش نمونۀ در این

دانشآموزان نداشت ) p>) 41441

نتیجهگیری: اگر بخواهیم اختلالات را بهبود ببخشیم و درک و بیان را در این افراد تقویت کنیم، ابتدا باید راه-

هایی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها پیدا کنیم بنابراین شناسایی چگونگی مقوله بندی و شکلگیری پیش

نمونههای ذهنی از هر مقوله در دانشآموز آسیب دیده شنوایی به طراحی و کارایی برنامههای درمانی و توانبخشی

آنها کمک مینماید همچنین، میتوان از نتایج اینچنین پژوهشهایی برای تألیف کتابهای آموزشی خاص

ناشنوایان بهره برد، زیرا تفاوت در پیشنمونهها به معنای تفاوت در ساخت درونی مقولهها برای گروههای مختلف

است

کلید واژهها: مقوله بندی، پیش نمونه، دانشآموزان آسیب دیده شنوایی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment