مروری بر آزمون های ارزیابی نگرش به لکنت افراد غیر لکنتی|گفتار توان گستر اشتراکی

مروری بر آزمون های ارزیابی نگرش به لکنت افراد غیر لکنتی|گفتار توان گستر اشتراکی

 

لکنت اختلالی چند بعدی است که در آن علاوه بر ناروانیهای گفتاری، باید به واکنشهای نگرشی مرتبط با گفتار نیز

توجه کرد این نگرشهای منفی دریافتی از محیط، نقش مهمی را در شکل گیری و تداوم اختلالات روانی گفتار بازی میکنند که

سبب ایجاد مشکلاتی در تعمیم و تثبیت درمان افراد مبتلا به لکنت میشوند بنابراین به نظر می رسد آگاهی عموم افراد از این

نگرش ها نسبت به لکنت و سعی بر تغییر محیط ارتباطی کمک زیادی به کاهش شدت لکنت افراد مبتلا و بهبود کیفیت زندگی

آنها کند هدف از مطالعه حاضر، معرفی اولیه آزمونهای ارزیابی نگرش به لکنت افراد غیرلکنتی است

روش بررسی: جهت دسترسی کامل بر ابزارهای بررسی نگرش به لکنت افراد غیرلکنتی، جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

Google ، SID 0 Iranmedex 0 google scholar 0 Scopus 0 PubMed 0 Science Direc ، پایان نامههای مربوط به

اختلال لکنت انجام پذیرفت در مراحل بعدی و پس از بررسی آزمونها، مواردی که جهت آشنایی با هر آزمون به آنها نیاز بود

تعیین گردید

یافته ها: پس از بررسی نتایج، تعداد 23 آزمون در زمینه ارزیابی نگرش به لکنت افراد غیرلکنتی یافت شد این آزمونها مربوط به

ارزیابی نگرش والدین، معلمان، همسالان و درمانگران بود در جداول جداگانهای این آزمونها جهت آشنایی اولیه لیست بندی

شدند همچنین نکات قابل توجهی از این آزمونها نیز توضیح داده شد

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مقاله حاضر میتوان بیان نمود که نگرش شنونده می تواند تاثیر زیادی بر ادراک فرد لکنتی از

خودش، شکل گیری نگرشهای منفی و درنتیجه به عنوان عاملی در ماندگاری یا افزایش شدت لکنت تلقی شود بنابراین افزایش

آگاهی عموم و تغییر نگرش آنها در این زمینه نیازمند توجه بیشتری است

کلیدواژه ها: لکنت، ارزیابی، نگرش، واکنش، افراد غیرلکنتی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

2 Thoughts to “مروری بر آزمون های ارزیابی نگرش به لکنت افراد غیر لکنتی|گفتار توان گستر اشتراکی”

Leave a Comment