علت شناسی )اتیولوژی( و نوروبیولوژی اختلال هماهنگی رشدی|گفتار توان گستر میدان سپاه

علت شناسی )اتیولوژی( و نوروبیولوژی اختلال هماهنگی رشدی|گفتار توان گستر میدان سپاه

 

عوامل زیادی در ایجاد اختلال هماهنگی رشدی تاثیر گذار هستند برخی از این عوامل عبارتند از شرایط

بد بارداری، زایمان سخت، زایمان زودرس و غیره، اما بررسی علت شناسی این اختلال از لحاظ

نوروفیزیولوژیک بسیار جالب و تاثیر گذار است کودکان DCD علیرغم اینکه از لحاظ آناتومیکی و

ساختاری در مغز و نخاع دارای ظاهر نرمال هستند ولی این کودکان مجموعه ایی از ضعف های

حرکتی را در فعالیت های حرکتی به نمایش می گذارند، بررسی وضعیت فیزیولوژیک مغز، مخچه و

نخاع با دستگاهای FMRI و DTI تغییرات زیادی را نشان می دهد که مبین این امر است که سیستم

اعصاب مرکزی این کودکان فقط از لحاظ ساختاری دارای وضعیت نرمال می باشد ولی از لحاظ

عملکردی دارای تفاوت های آشکاری است

روش:

مروری

یافته ها:

نتایج نشان می دهد عملکرد بخش هایی از مغز و نخاع از جمله : راه قشری نخاعی و کلاف طرفی

فوقانی، کلاف طرفی تحتانی، جسم پینه ایی ، قسمتهاي تحتاني لوب آهیانه در دو طرف، ناحیه طرفي-

پشتي قشر پرفرونتال مغز سمت راست و مخچه در کودکان DCD با کودکان عادی متفاوت است، مغز

این کودکان در برخی مناطق عملکرد پایین و در برخی مناطق عملکرد بالا نشان می دهد

نتیجه گیری

بررسی ها نشان می دهد علیرغم سلامت ساختاری و آناتومیک مغز و نخاع در کودکان DCD این

کودکان تفاوت های عملکردی متفاوتی با کودکان عادی در مغز و نخاع دارند

شواهد بر اساس کار بالینی: مدل برنامه درمانی یکپارچه از راه دور برای درمان لکنت در بزرگسالان

 

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

One Thought to “علت شناسی )اتیولوژی( و نوروبیولوژی اختلال هماهنگی رشدی|گفتار توان گستر میدان سپاه”

Leave a Comment