تطابق بین فرهنگی و اعتبارسنجی پرسشنامه شاخص معلولیت گفتار به زبان فارسی در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن|گفتار توان گستر عظیمیه

تطابق بین فرهنگی و اعتبارسنجی پرسشنامه شاخص معلولیت گفتار به زبان فارسی در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن|گفتار توان گستر عظیمیه

 

: سرطان های سر و گردن، ششمین سرطان شایع در جهان می باشد و روندی رو به افزایش دارند بیش از دو

سوم این بیماران مشکلات گفتاری را نشان می دهند به همین جهت وجود ابزاری جهت بررسی اختصاصی گفتار

در این بیماران کاملا ضروری است لذا این مطالعه با هدف بررسی تطابق بین فرهنگی و اعتبارسنجی شاخص

معلولیت گفتار (SHI) به زبان فارسی طرح ریزی شد

روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، اندازه گیری های سایکومتریک برای نسخه ترجمه شده شاخص

معلولیت گفتار به زبان فارسی بر روی 344 بیمار مبتلا به سرطان دهان و حلق دهانی و 04 فرد سالم انجام شد در

این مطالعه همه آزمودنی ها پرسشنامه را تکمیل نمودند سپس 04 نفر از گروه بیماران برای ارزیابی آزمون-باز

آزمون، بعد از 9 هفته مجددا پرسشنامه را تکمیل نمودند سپس روایی و پایایی SHI مورد بررسی قرار گرفت

یافته ها: در بررسی روایی، روایی محتوایی و صوری در سطح مناسبی قرار داشتند همچنین در بررسی روایی

تمایزی بین گروه بیمار و گروه سالم تفاوت معنی داری دیده شد روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی

تاییدی انجام و در محدوده قابل قبولی (SRMR=3232 , NFI=3299) قرار دارد نسخه فارسی پرسشنامه SHI

ثبات درونی )ضریب آلفای کرونباخ = 4021 ( و قابلیت اطمینان مجدد بالایی (ICC = 4122) را نشان داد

نتیجه گیری: از مجموع نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر می توان بیان کرد که نسخه فارسی پرسشنامه SHI

پرسشنامه ای معتبر جهت ارزیابی گفتار برای بیماران فارسی زبان مبتلا به سرطان سر و گردن محسوب می شود

کلید واژگان: شاخص معلولیت گفتار، روایی-پایایی، سرطان سر و گردن، سرطان دهان

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

2 Thoughts to “تطابق بین فرهنگی و اعتبارسنجی پرسشنامه شاخص معلولیت گفتار به زبان فارسی در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن|گفتار توان گستر عظیمیه”

Leave a Comment