بررسی اختلالات صوت در مداحان شهر همدان|گفتار توان گستر مهرویلا

بررسی اختلالات صوت در مداحان شهر همدان|گفتار توان گستر مهرویلا

 

مقدمه: بالاترین رده صوتی کاربران حرفه ای صوت، خوانندگان و مداحان هستند، که آسیب صدا لطمه جبران

ناپذیری به شغلشان وارد میکند تشخیص زودهنگام مشکلات صوتی در این افراد می تواند نقش موثری در

پیشگیری و یا درمان به موقع آنها داشته باشد باتوجه به اینکه هیچگونه مطالعه ای تاکنون بر روی صوت مداحان

انجام نشده است، در مطالعه حاضر با هدف تشخیص زودهنگام، برای اولین بار مشکلات صوتی در مداحان شهر

همدان مورد بررسی قرار گرفت

روش مطالعه: در یک مطالعه مقطعی، پس از فراخوان، فرمهای رضایت نامه و دو پرسشنامه ارزیابی “آزمون

مقیاس ناراحتی مجرای صوتی یا (VTD)ii ” و “شاخص معلولیت صدای آواز ii(SVHI) ” بین مداحان شهر همدان

در محل بسیج مداحان شهرستان پس از توضیحات کامل آزمونگر، توسط شرکت کنندگان تکمیل شد و نمرات

خام آزمونها محاسبه و داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

یافته ها: پس از بررسی فرم آزمونهای تحقیق، مشخص شد که 69 نفر ) 91 زن، 39 مرد( در این مطالعه شرکت

کرده بودند طبق نتایج فرم VTD ، بیشترین مشکل مداحان به ترتیب مربوط به خشکی گلو ) 3302 %(، تحریک

%9906 (، و التهاب ) 93 %( بود همچنین از لحاظ میزان شدت و تکرار علایم ( VTD بین زنها و مردها اختلاف

≤0/ معناداری وجود نداشت ) 04 p ( براساس نتایج آزمون SVHI ، مداحان بیشترین معلولیت صوتی را در زیرآزمون

جسمی نشان دادند در پرسش خودارزیابی، حدود 90 % از آزمودنیها مشکل صوتی خفیف تا متوسط را گزارش

کردند

نتیجه گیری: طبق مطالعه حاضر درصد قابل ملاحظه ای از مداحان دچار مشکلات صوت و حنجره هستند

همچنین علایم گزارش شده آزمون VTD میتواند دال بر وجود دیسفونی ناشی از تنش عضلانی باشد لذا انجام

آزمونهای تکمیلی و ارائه خدمات صوت درمانی به این افراد باید در اولویتهای گفتاردرمانگران فعال در حوزه

اختلالات صوت قرار گیرد

کلمات کلیدی: کاربران حرفه ای صوت، اختلال صوت، معلولیت صدا

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

4 Thoughts to “بررسی اختلالات صوت در مداحان شهر همدان|گفتار توان گستر مهرویلا”

Leave a Comment