ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت در بزرگسالان دارای لکنت پیشرفته شهر اهواز|گفتار توان گستر رستاخیز

ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت در بزرگسالان دارای لکنت پیشرفته شهر اهواز|گفتار توان گستر رستاخیز

 

 

: لکنت اختلال ارتباطی می باشد که علاوه بر روانی گفتار بر جنبه های مختلفی از زندگی فرد تاثیر می گذارد نتایج مطالعات و

تجارب افراد داری لکنت نشان داده است که لکنت می تواند باعث ایجاد حس نارضایتی از زندکی شود مطالعات مختلفی به بررسی

تاثیرات منفی لکنت بر کیفیت زندگی افراد پرداخته اند این مطالعه، با هدف ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت در بزرگسالان دارای

لکنت پیشرفته انجام شد

31 – مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و مقطعی بود در این مطالعه 93 فرد بزرگسال مبتلا به لکنت پیشرفته 32

سال شرکت داشتند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت ) OASES ( استفاده شد تحلیل آماری داده

ها با آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، با کمک نسخه 3301 نرم افزار SPSS انجام

شد

یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در افراد دارای لکنت بین میانگین نمره کلی واکنش نسبت به لکنت با متغیر میزان

تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده شد) 40430 P =( و همچنین بین میانگین کلی نمره کیفیت زندگی با متغیر میزان تحصیلات نیز

تفاوت معناداری مشاهده شد) 40496 P=( اما در سایر فرضیات ارتباط معناداری مشاهده نشد

نتیجه گیری: نتایج این مطاله نشان داد که هر چه سطح تحصیلات پایین تر باشد میانگین نمره کلی کسب شده در بخش های واکنش

نسبت به لکنت و کیفیت زندگی از پرسشنامه OASES بیشتر میشود که این یافته ها نشان دهنده این موضوع است که بالا بودن سطح

تحصیلات تاثیر مثبتی بر کاهش اثر لکنت بر متغیرهای پژوهش دارد

واژگان کلیدی: لکنت، کیفیت زندگی،

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

2 Thoughts to “ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت در بزرگسالان دارای لکنت پیشرفته شهر اهواز|گفتار توان گستر رستاخیز”

Leave a Comment