ارتقاء سطح زبان و گفتار کودک اتیستیک دارای توانایی بیش خوانی به کمک خواندن|گفتار توان گستر بلوارانقلاب

ارتقاء سطح زبان و گفتار کودک اتیستیک دارای توانایی بیش خوانی به کمک خواندن|گفتار توان گستر بلوارانقلاب   مقدمه: هدف از این پژوهش معرفی کودکی مبتلا به اوتیسم با توانایی بیش خوانی می باشد  خواندن از جمله مهارت های پیچیده ی مغز است که معمولا افراد پس از آموزش های مدرسه ای آن را کسب خواهند کرد اما هستند کودکانی که علی رغم توانایی های شناختی و زبانی سطح پایین ، مهارت خواندن را قبل از ورود به مدرسه و همراه با زبان شفاهی یا حتی قبل از آن کسب…

Read More

بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو در بازیگران تئاتر فارسی زبان ایرانی|گفتار توان گستر اشتراکی

بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو در بازیگران تئاتر فارسی زبان ایرانی|گفتار توان گستر اشتراکی     حرفه ی آنها می شود عادات نامناسب صوتی و عدم آموزش صحیح بهداشت صوتی، موجب تغییرات معنا داری در صدای فرد میشود و لزوم طراحی برنامه درمانی کوتاه مدت را نشان میدهد هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی برنامه صدادرمانی فایو بر نیمرخ اکوستیکی و ادراکی این افراد است روش بررسی: 1 فرد ) 3 مرد و 9 زن( به شیوه تک آزمودنی چند خط پایه با دوره پیگیری با شیوه نمونه گیری هدفمند تحت…

Read More

بررسی کیفیت صدای بزرگسالان فارسی زبان با صدای به هنجار و مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس : “تحلیل سپسترال |گفتار توان گستر عظیمیه

بررسی کیفیت صدای بزرگسالان فارسی زبان با صدای به هنجار و مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس : “تحلیل سپسترال |گفتار توان گستر عظیمیه   هدف: صدا به عنوان محصول یک مکانیسم چندبعدی متأثر از عملکرد سیستم عصبی است مالتیپل اسکلروزیس یکی از بیماری های عصبی مزمن و با علتی ناشناخته است که از ابتدایی ترین نشانه های آن گرفتگی صدا است به دلیل فقدان وجود ضایعه در حنجره این بیماران، ارزیابی آکوستیک خصوصاً شیوه ی ارزیابی ها- فرکانس وابسته- درمیان روش های ارزیابی اختلالات صوتی، اهمیت به سزایی دارد این پژوهش…

Read More

بررسی تاثیر تکنیک کینزیوتیپ در درمان اختلالات بلع : مروری سیستماتیک|گفتار توان گستر گوهردشت

بررسی تاثیر تکنیک کینزیوتیپ در درمان اختلالات بلع : مروری سیستماتیک|گفتار توان گستر گوهردشت   سابقه و هدف : کینزیوتیپ یک تکنیک درمانی است که در آن از یک چسب الاستیک به نام kinesio flex tape به منظور تاثیر بر گیرنده های پوستی استفاده می شود  این تکنیک نسبتا جدید ، اگر چه بیشتر در زمینه های توانبخشی ورزشی استفاده شده است اما به عنوان یک تکنیک مکمل در درمان سایر نقایص عملکردی و حسی عصبی نیز مورد تایید می باشد  با توجه به مبانی حسی عصبی اثر بخشی این…

Read More

تاثیر مانور شاکر بر بدعملکردی های بلع ناشی از سارکوپنیای سالمندی: مروری سیستماتیک|گفتار توان گستر مهرویلا

تاثیر مانور شاکر بر بدعملکردی های بلع ناشی از سارکوپنیای سالمندی: مروری سیستماتیک|گفتار توان گستر مهرویلا   سابقه و هدف : سارکوپنیا به ضعف عضلات، به علت کاهش فعالیت های فیزیکی در دوران سالمندی که قابلیت پیشگیری و برگشت پذیری دارد گفته می شود این عارضه بر روی عضلات سوپراهایوئید و اسفنگتر فوقانی مری UES) ( نیز تاثیر می گذارد که منجر به ناهنجاری هایی در فاز انتقال حلقی ت مروی بلع می گردد مانور شاکر شامل 9 بخش تمرینات ایزوتونیک و ایزومتریک است که مستقیما بر روی قدرت و…

Read More